نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه یزد

3 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه سمنان

چکیده

بسیاری از مطالعات تجربی ارتباط بین مسایل اقتصادی و ناهنجاری‌های اجتماعی را مورد بررسی قرار داده‌اند. بیکاری از مزمن‌ترین عارضه‌هایی است که خوشایند هیچ نظام اقتصادی نیست. اثر بیکاری بر جرم تحت تأثیر بسیاری از عوامل خاص استانی (یا کشوری) می‌تواند نامتجانس باشد. ادبیات اقتصادسنجی بیان می‌کند که به دلیل همبستگی بالای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی نمی‌توان فرض مستقل بودن واحدهای انتخابی (استان‌ها یا کشورها) را در نمونه پذیرفت. بنابراین، رویکردهایی که این واقعیت را نادیده می‌گیرند دارای خطای سیستماتیک هستند و چنانچه نمونه کوچک باشد، این خطا حادتر خواهد بود. از‌این‌رو، برای بررسی دقیق‌تر و فنی‌تر مسئله تأثیرهای نامتجانس متغیر توضیحی بر وابسته، در این تحقیق، تأثیر بیکاری بر جرم، با استفاده از رویکرد ضرایب تصادفی بیزین (سلسله‌مراتبی) در قالب مدل پنل پواسون مزدوج برای پنج استان ایران در دوره زمانی 1393– 1388 مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهد که افزایش یک واحد نرخ بیکاری، اثرات متفاوتی بر جرم در مناطق مختلف می‌گذارد. به عبارت دیگر، تأثیر  نرخ بیکاری یکسان بر جرم  در استان­های  نمونه دارای اثرات متفاوت است.

کلیدواژه‌ها

افروغ، عماد (1379)، چشم‌اندازی نظری به تحلیل طبقاتی و توسعه، تهران، انتشارات فرهنگ و دانش.
اکبری فرد، حسین، امید جنابی و رضا اشرف ‌گنجویی (1394)، بررسی تأثیر نامتقارن ضریب جینی، بیکاری و طلاق بر سرقت در ایران، مجله اقتصاد مقداری، شماره 9، صص 20-1.
حاجلو، نادر و رسول عباسی (1390)، بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی-اقتصادی نوجوانان و جوانان در استان اردبیل، پژوهشنامه جامعه‌شناسی جوانان، سال اول، شماره 1، صص 76-59.
صادقی، حسین، وحید شقاقی شهری و حسین اصغرپور (1384)، تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذاری بر جرم در ایران، تحقیقات اقتصادی، شماره 68، صص 70-47.
عاقلی کهنه‌شهری، لطفعلی و سارا امامقلی‌پور (1386)، تأثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر وقوع جرایم خشن: مطالعه موردی قتل عمد، فصلنامه کارآگاه، شماره 1، ص 37.
عباسی‌نژاد، حسین، هادی رمضانی و مینا صادقی (1391بررسی رابطه بین بیکاری و جرم در ایران: رهیافت داده‌های تلفیقی بین استانی، فصلنامه سیاست‌های اقتصادی، سال بیستم، شماره 64، صص 86-65.
عیسی‌زاده، سعید، جهانبخش مهرانفر و مهدی مهرانفر (1391)، بررسی ارتباط میان جرم و شاخص‌های کلیدی اقتصاد کلان در ایران، راهبرد یاس، شماره 29، صص 58-42.
گرشاسبی‌ فخر، سعید (1389)، ارتباط بین بیکاری و سرقت در ایران، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شماره40، صص 423-401.
مکیان، سید نظام الدین و رستمی، مجتبی (1397)، اقتصادسنجی پیشرفته. چاپ اول.تهران: نشر نور علم.
مهرگان، نادر و سعید گرشاسبی فخر (1390)، نابرابری درآمد و جرم در ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، دوره 11، صص 125-109.‎
Andresen, M. A. (2015). Unemployment, GDP, and crime: The importance of multiple measurements of the economy. Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice, 57(1), 35-58.
Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. In The economic dimensions of crime (pp. 13-68). Palgrave Macmillan, London.
Box, G. E., & Tiao, G. C. (2011). Bayesian inference in statistical analysis (Vol. 40). John Wiley & Sons.
Chang, J. J., & Wu, C. H. (2012). Crime, job searches, and economic growth. Atlantic Economic Journal, 40(1), 3-19.
Fallahi, F., & Rodríguez, G. (2014). Link between unemployment and crime in the US: A Markov-Switching approach. Social science research, 45, 33-45.
Fleisher, B. M. (1963). The effect of unemployment on juvenile delinquency. Journal of Political Economy, 71(6), 543-555.
Box, G. E., & Tiao, G. C. (2011). Bayesian inference in statistical analysis (Vol. 40). John Wiley & Sons.
Gillani, S. Y. M., Rehman, H. U., & Gill, A. R. (2009). Unemployment, poverty, inflation and crime nexus: Cointegration and causality analysis of Pakistan. Pakistan Economic and Social Review, 79-98.
Greenberg, E. (2012). Introduction to Bayesian econometrics. Cambridge University Press.
Hosynynezhad, SeyedMorteza. (2005). Determining the causes of economic crime In IRAN (Theft). Journal Budget Plan, 95.
Jacobs, D. (1981). Inequality and economic crime. Sociology and Social Research, 66(1), 12-28.
Janko, Z., & Popli, G. (2015). Examining the link between crime and unemployment: a time-series analysis for Canada. Applied Economics, 47(37), 4007-4019.
Pinatel, J. (1984). Peines de substitution et criminologie. Revue internationale de criminologie et de police technique, (4).
Maddah, M. (2012). An empirical analysis of the relationship between unemployment and theft crimes. International Journal of Economics and Financial Issues, 3(1), 50-53.
Nexus, (2009). Cointegration and causality analysis of Pakistan, Pakistan Economic and Social Review,. 74(1), 79-98.
Tsushima, M. (1996). Economic structure and crime: the case of Japan. The Journal of Socio-Economics, 25(4), 497-515.
Witt, R., Clarke, A., & Fielding, N. (1998). Crime, earnings inequality and unemployment in England and Wales. Applied Economics Letters5(4), 265-267.
Wong, Y. C. R. (1995). An economic analysis of the crime rate in England and Wales, 1857-92, Economica, 235-246.
Wu, D., & Wu, Z. (2012). Crime, inequality and unemployment in England and Wales. Applied economics, 44(29), 3765-3775.