نویسندگان

1 عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

3 دکترای اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

نرخ سود مؤثری که بنگاه‌ها به‌ازای یک واحد تسهیلات پرداخت می‌کنند، به‌رغم اعمال سیاست دستوری نرخ سود برای بنگاه‌های تولیدی مختلف، متفاوت است. در این مقاله، به‌ دنبال بررسی عوامل مؤثر بر هزینه مالی متفاوت بین بنگاه‌ها هستیم. ادبیات این حیطه نشان می‌دهد، علاوه بر ویژگی‌های بانک و بنگاه،‌ سلامت مالی بانک اعتباردهنده نیز بر هزینه مالی مؤثر است. در مقاله حاضر، شاخص‌های مناسبی برای کمی کردن چگونگی رابطه بانک و بنگاه ساخته ‌شده و اثر آنها بر تفاوت هزینه مالی بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای بازه
۱۳۹۳-۱۳۸۶بررسی شده ‌است. در این راستا از برآورد مدل‌های پنل معمولی و پنل پویا استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد، افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها هزینه مالی بنگاه‌هایی را که از آن بانک‌ها تسهیلات می‌گیرند، تحت تأثیر قرار می‌دهد. به‌علاوه، افزایش دریافت تسهیلات از بانک‌های خصوصی، بالا بودن تعداد بانک‌های اعتباردهنده و بالا بودن نسبت اهرمی نیز هزینه مالی بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد. همچنین وابستگی بیشتر به نهاده‌های وارداتی اثر مثبت و نسبت سرمایه در گردش و قدرت وثیقه‌گذاری اثر منفی و معنا‌داری بر هزینه مالی بنگاه‌ها داشته است.

کلیدواژه‌ها

Altman, E. I. (1968). Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. The Journal of Finance, 23(4), 589-609.
Anderson, R. C., Mansi, S. A., & Reeb, D. M. (2004). Board characteristics, accounting report integrity, and the cost of debt. Journal of accounting and economics, 37(3), 315-342.
Booth, J. R. (1992). Contract costs, bank loans, and the cross-monitoring hypothesis. Journal of Financial Economics, 31(1), 25-41.
Borisova, G., Fotak, V., Holland, K., & Megginson, W. L. (2015). Government ownership and the cost of debt: Evidence from government investments in publicly traded firms. Journal of Financial Economics, 118(1), 168-191.
Chava, S., Livdan, D., & Purnanandam, A. (2008). Do shareholder rights affect the cost of bank loans?. The Review of Financial Studies, 22(8), 2973-3004.
Diamond, D. W. (1989). Reputation acquisition in debt markets. Journal of political Economy, 97(4), 828-862.
Dimitras, A. I., Slowinski, R., Susmaga, R., & Zopounidis, C. (1999). Business failure prediction using rough sets. European Journal of Operational Research, 114(2), 263-280.
Gambacorta, L. (2008). How do banks set interest rates?. European Economic Review, 52(5), 792-819.
Graham, J. R., Li, S., & Qiu, J. (2008). Corporate misreporting and bank loan contracting. Journal of Financial Economics, 89(1), 44-61.
Houston, J. F., Jiang, L., Lin, C., & Ma, Y. (2014). Political connections and the cost of bank loans. Journal of Accounting Research, 52(1), 193-243.
Hubbard, R. G., Kuttner, K. N., & Palia, D. N. (2002). Are there bank effects in borrowers' costs of funds? Evidence from a matched sample of borrowers and banks. The Journal of Business, 75(4), 559-581.
Lehmann, E., & Neuberger, D. (2001). Do lending relationships matter?: Evidence from bank survey data in Germany. Journal of Economic Behavior & Organization, 45(4), 339-359.
Levine, R. (2005). Finance and growth: theory and evidence. Handbook of economic growth, 1, 865-934.
Lin, C., Ma, Y., Malatesta, P., & Xuan, Y. (2011). Ownership structure and the cost of corporate borrowing. Journal of Financial Economics, 100(1), 1-23.
Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. The journal of finance, 7(1), 77-91.
Musso, P., & Schiavo, S. (2008). The impact of financial constraints on firm survival and growth. Journal of Evolutionary Economics, 18(2), 135-149.
  Ohlson, J. A. (1980). Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy. Journal of accounting research, 109-131.
Park, J. C., & Wu, Q. (2009). Financial restatements, cost of debt and information spillover: Evidence from the secondary loan market. Journal of Business Finance & Accounting, 36(9‐10), 1117-1147.
Petersen, M. A., & Rajan, R. G. (1994). The benefits of lending relationships: Evidence from small business data. The journal of finance, 49(1), 3-37.
Pittman, J. A., & Fortin, S. (2004). Auditor choice and the cost of debt capital for newly public firms. Journal of accounting and economics, 37(1), 113-136.
Roberts, G., & Yuan, L. E. (2010). Does institutional ownership affect the cost of bank borrowing?. Journal of Economics and Business, 62(6), 604-626.
Sánchez-Ballesta, J. P., & García-Meca, E. (2011). Ownership structure and the cost of debt. European Accounting Review, 20(2), 389-416.
Santos, J. A. (2010). Bank corporate loan pricing following the subprime crisis. The Review of Financial Studies, 24(6), 1916-1943.