عوامل تعیین‌کننده تراز تجاری در اقتصاد ایران

محسن مهرآرا؛ علیرضا عبدی

دوره 9، شماره 31 ، تیر 1386، صفحه 1-26

چکیده
  در این پژوهش، عوامل تعیین‌کننده تراز تجاری ایران را با استفاده از روش جوهانسون(1988)، انگل و گرنجر (1987)،  فلیپس- هانسن(1995) و ARDL پسران و شین (1997) در دوره 1338-1383 مورد بررسی قرار داده‌ایم. برای این منظور، میزان توانایی دو قیمت نسبی- که بر اساس نرخ ارز مؤثر رسمی و نرخ ارز بازار موازی تعریف شده‌اند- در تبیین نوسانات تراز تجاری را با یکدیگر مقایسه ...  بیشتر

تأمل بیشتری در خصوص توابع سهم مکانی نوین بین ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده – ستانده منطقه‌ای: مطالعه موردی استان تهران

فاطمه بزازان؛ علی اصغر بانویی؛ مهدی کرمی

دوره 9، شماره 31 ، تیر 1386، صفحه 27-53

چکیده
  روش‌های سهم مکانی نوین برای برآورد ضرایب داده - ستانده منطقه1 توابع متعددی دارد که می‌تواند ابعاد اقتصاد فضا و ضرایب داده - ستانده منطقه‌ای را موردسنجشقرار دهد. در این پژوهش، ضمن معرفی این  روش‌شناسی، مناسب‌ترین مقدار پارامتر سهم مکانی نوین در تعدیل ضرایب ملی را شناسایی می‌کنیم.مناسب‌ترین مقدار پارامتر بر اساس الگوی پیشنهادی ...  بیشتر

محاسبة معیاری برای بهره‌وری در ایران با استفاده از رهیافت کالمن فیلتر

حسین عباسی نژاد؛ حسین کاوند

دوره 9، شماره 31 ، تیر 1386، صفحه 55-75

چکیده
  وجود ریشه‌ واحد در لگاریتم GDP واقعی می‌تواند شاهدی برای وجود یک روند گام تصادفی با شتاب برای تولید بالقوه باشد. در این راستا می‌توان نرخ رشد زمانی تولید بالقوه را به عنوان معیاری از بهره‌وری در قالب یک مدل فضای حالت2 برآورد کرد. برای این منظور، ابتدا تولید بالقوه و شکاف تولید به طور هم‌زمان و با استفاده از الگوریتم کالمن فیلتر برآورد ...  بیشتر

تعیین سطح بهینه ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی ایران

محمد واعظ؛ خدیجه نصرالهی؛ امیر جباری

دوره 9، شماره 31 ، تیر 1386، صفحه 77-102

چکیده
  طبق تعریف، ذخایر بین‌المللی دربرگیرنده دارایی‌های پرنقدینه بین‌المللی است که بانک مرکزی هر کشور برای اهدافی همچون دخالت در بازار ارز و تأمین مالی کسری تراز پرداخت‌ها اقدام به نگهداری آنها می‌کند. بانک‌های مرکزی، همواره از یک سوی به دلیل تأمین مالی کسری تراز پرداخت‌ها، با نگهداری ذخایر  بین‌المللی مواجه بوده و از سوی دیگر، ...  بیشتر

نظام ملی نوآوری، ابداعات و جهش اقتصادی

قهرمان عبدلی

دوره 9، شماره 31 ، تیر 1386، صفحه 103-126

چکیده
  در دو دهه پایانی قرن بیستم شاهد ظهور کشورهای تازه صنعتی شده‌ای هستیم که از لحاظ قدرت خلاقیت و ابداعات با کشورهای قبلاً توسعه یافته رقابت می‌کنند و این به دلیل بازده صعودی نسبت به مقیاس آنها در تولید و در نتیجه، عامل اصلی جهش و سبقت آنها از بسیاری کشورهای پیشرفته اقتصادی است. پرسش اصلی این است که عوامل تعیین‌کنندة این قدرت و ظرفیت ...  بیشتر

بررسی رابطه بین بهره‌وری و دستمزد در بخش صنعتی ایران

علیرضا کازرونی؛ علیرضا محمدی

دوره 9، شماره 31 ، تیر 1386، صفحه 127-150

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین دستمزد واقعی و بهره­وری نیروی کار در بخش صنعت ایران در دوره 1358 تا 1381 است. برای این منظور از روش­ اقتصاد سنجی خود رگرسیون با وقفه­های توزیع شونده (ARDL) استفاده شده است.    براساس یافته­های این پژوهش، بهره­وری تأثیر معنا­داری بر دستمزد واقعی بخش صنعت ­ندارد. هرچند، وجود رابطه تعادلی بلند­مدت ...  بیشتر

اثرات سیاست‌های پولی بر رفتار مصرفی خانوارهای روستایی ایران

غلامحسین پریوش؛ محمد بخشوده

دوره 9، شماره 31 ، تیر 1386، صفحه 151-163

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی اثرات سیاست‌های پولی بر رفتار مصرفی خانوارهای روستایی در ایران با استفاده از مدلی بر مبنای معادله اویلر و روش‌های حداقل مربعات معمولی1[1](OLS) و متغیرهای ابزاری2[2](IV) است. داده‌های مورد نیاز این پژوهش را از نشریات مختلف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای سال‌های 1338 تا 1380 جمع‌آوری کرده‌ایم. نتایج به‌دست آمده ...  بیشتر

اندازه‌گیری حداقل معاش با استفاده از سیستم مخارج خطی: مورد استان ایلام در طی دو برنامه‌

شاکر محمدی؛ علی سایه‌میری؛ هادی گرجی

دوره 9، شماره 31 ، تیر 1386، صفحه 165-188

چکیده
  تعاریف متعددی از مفهوم فقر ارائه‌شده که از نظر روش‌شناختی ماهیت بسیار متفاوتی دارند. همچنین، روش­های متفاوتی برای اندازه­گیری حداقل معاش ارائه شده است. در این پژوهش، حداقل معاش مناطق شهری استان ایلام به همراه شاخص­های مربوطه را اندازه­گیری، بررسی و تفسیر کرده‌ایم. بر همین اساس، خط فقر نسبی عبارت است از: عدم توانایی خانوارها ...  بیشتر