اثر سیاستهای ارزی مختلف بر رفاه اجتماعی ایران

احمد مجتهد؛ اعظم احمدیان

دوره 9، شماره 30 ، فروردین 1386، صفحه 1-21

چکیده
  رفاه اجتماعی مقوله‌ای چندبعدی است. در چند دهه اخیر افزایش رفاه هم در سازمانهای بین‌المللی و هم در برنامه کشورهای مختلف قرار گرفته است. در حوزه سیاستگذاری، برای افزایش رفاه، باید توان و ظرفیت اقتصاد ملی در جهت افزایش رفاه ارزیابی گردد. در بلندمدت، افزایش رفاه در گرو رشد و توسعه اقتصادی است. اما در کوتاه‌مدت افزایش رفاه بستگی به سیاستهای ...  بیشتر

برآورد اثر رشد اقتصادی بر فقر در ایران

اسمعیل ابونوری؛ رضا عباسی قادی

دوره 9، شماره 30 ، فروردین 1386، صفحه 23-52

چکیده
  هدف اساسی در این مقاله، برآورد اثر خالص رشد اقتصادی بر فقر در ایران به تفکیک دوره(1361-1367)، برنامه اول(1368-1372)، برنامه دوم(1374-1378) و بخشی از برنامه سوم(1379-1381) توسعه اقتصادی-اجتماعی بوده است.  اثر رشد اقتصادی بر فقر را می‌توان به دو اثر تفکیک کرد: اثر مستقیم (اثر درآمدی) و اثر نامستقیم (اثر توزیعی) که از مسیر تغییر در نابرابری توزیع درآمد واقع ...  بیشتر

تأثیر آموزش رسمی بر توزیع درآمد ایران

محمدعلی کفائی؛ عزت‌اله درستکار

دوره 9، شماره 30 ، فروردین 1386، صفحه 53-76

چکیده
  یکی از اهداف تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران گسترش عدالت بود که توزیع مناسب درآمدها در جامعه نیز یکی از مهمترین جنبه‌های آن ‌است. توزیع درآمد در هر جامعه‌ای از ساختار اقتصادی- اجتماعی آن جامعه، به ویژ‌ه شرایط بازار کار و نرخهای تورم و بیکاری و اندازه دولت ناشی می‌شود؛ اما علاوه بر این‌ها می‌توان به متغیرهای دیگری همچون وضعیت آموزشی ...  بیشتر

تخمین توابع عرضه و تقاضای اعتبارات بانکی با استفاده از مدل رگرسیون سوییچی

محمود ختایی؛ سپیده خطیبی؛ نیره‌ سادات قرشی

دوره 9، شماره 30 ، فروردین 1386، صفحه 77-92

چکیده
  مشاهدات در بازار اعتبارات بانکی  ایران،طی سالهای اخیر نشان‌دهندهعدم تعادل دراین بازار به معنای عدم برابری عرضه اعتبارات از سوی بانک‌ها و  تقاضا برای اعتبارات بانکی بوده است. لذادر این مطالعه،به منظور بررسی  بازار اعتبارات بانکی با استفاده  از مدل‌های عدم تسویه (مدل رگرسیون سوییچی)  طی دوره زمانی 1353 تا 1383به شناسایی عامل ...  بیشتر

ارزیابی مزیت نسبی و دخالت دولت در فعالیت‌های صنعتی: مورد منطقه خوزستان

سید عزیز آرمن؛ ناهید کردزنگنه

دوره 9، شماره 30 ، فروردین 1386، صفحه 93-118

چکیده
  این مقاله، با استفاده از کدهای دورقمی ISIC و معیار DRC، وضعیت موجود فعالیت‌های صنعتی و مزیت نسبی آنها را در استان خوزستان و در دوره 1377-1382 بررسی می‌کند. برای برآورد مقادیر DRC، یک رابطه تعدیل‌شده از این معیار با توجه به داده‌های در دسترس استفاده شد. نتایج حاصل، نشان می‌دهد قدرت رقابت‌پذیری بین‌المللی فعالیت‌های صنعتی ایران از سال 1381با ...  بیشتر

مدل تصحیح خطای تقاضا برای انواع متفاوت برنج وارداتی و برنج داخلی در ایران

عنایت‌الله فخرائی؛ فرخ نوروزی

دوره 9، شماره 30 ، فروردین 1386، صفحه 119-135

چکیده
  برنج یکی از اقلام مهم واردات محصولات کشاورزی ایران است. در این مقاله مدل تصحیح خطای[1] تقریب خطی سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل[2]، برای انواع برنج شامل پاکستانی،تایلندی، سایر برنجهای خارجی و برنج ایرانی برآورد می‌شود. دوره تحقیق، سالهای 1360-1383 است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که کشش‌پذیریهای خودقیمتی کوتاه‌مدت و بلندمدت مارشالی[3] ...  بیشتر

تحلیل و ارزیابی نقش سلامت و بهداشت در ارتقاء بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد ایران

علیرضا امینی؛ زهره حجازی آزاد

دوره 9، شماره 30 ، فروردین 1386، صفحه 137-163

چکیده
  در بسیاری از کشورها، سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی و ارتقاء کیفیت آن، بیشترین نقش را در افزایش بهره‌وری و تسریع رشد اقتصادی داشته است.دراین خصوص،یکی ازراههای افزایش سرمایه انسانی،ارتقاء سطح بهداشت و سلامتی نیروی کار می‌باشد. دراین مطالعه, یک چارچوب نظری به منظور بررسی تأثیر بهداشت و سلامت بر بهره‌وری نیروی کار معرفی شده است که ...  بیشتر

کاربرد الگوی پویا برای بهینه‌سازی درآمد ذخایر گازی ایران

احمد جعفری صمیمی؛ تورج دهقانی

دوره 9، شماره 30 ، فروردین 1386، صفحه 165-192

چکیده
  در این مقاله، تلاش شده است با استفاده از روشهای نوین بهینه‌سازی مارکوویتز و تئوری تحلیل ترجیحات، به یکی از مهمترین چالشهای سالهای اخیر وزارت نفت، یعنی تخصیص بهینه گاز طبیعی به گزینه‌های مختلف شامل صادرات، پتروشیمی و تزریق به میدانهای نفتی، پرداخته شود. نتایج، نشان می‌دهند که هم از لحاظ میانگینِ ارزش حال انتظاری و هم از نظر میزان ...  بیشتر

هزینة دفاعی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی (مدل عرضه و تقاضای کل برای ایران)

محمدحسین حسنی؛ صمد عزیزنژاد

دوره 9، شماره 30 ، فروردین 1386، صفحه 193-212

چکیده
  مقاله حاضر، اثرات اقتصادی هزینه‌های دفاعی را بر رشد اقتصادی در ایران ارزیابی و تجزیه و تحلیل می‌کند. در منطقه جنوب غربی آسیا، کشور ایران وضعیتی ویژه دارد. مواجهه با تهدیدهای خارجی هم در مرزهای غربی و شرقی و هم در منطقه خلیج‌فارس و بالابودن هزینه‌های دفاعی، این کشور را از دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه متمایز می‌سازد. در این مقاله، ...  بیشتر