دوره و شماره: دوره 9، شماره 30، بهار 1386 
3. تأثیر آموزش رسمی بر توزیع درآمد ایران

صفحه 53-76

محمدعلی کفائی؛ عزت‌اله درستکار