دوره و شماره: دوره 12، شماره 37، زمستان 1387 
9. تاثیر آلودگی هوا بر ارزش مسکن ( مطالعه موردی : کلان شهر تبریز )

صفحه 155-177

سیدکمال صادقی؛ رحمان خوش اخلاق؛ مصطفی عمادزاده؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ مهدی نفر