تحلیل و بررسی رابطه دستمزد و بهره وری نیروی کار در صنایع ایران : یک مدل خود همبسته با وقفه های توزیعی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی و کارشناس دفتر برنامه‌ریزی اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، دانشکده اقتصاد و حسابداری