نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

با توجه به اهمیت آموزش نیروی کار در افزایش رشد اقتصادی، هدف این پژوهش بررسی رابطه علیت گرنجری میان هزینه آموزش عالی و تولید ناخالص داخلی واقعی در ایران است. در این پژوهش، از سه روش آزمون علیت گرنجری استاندارد، روش هشیائو و روش ARDL برای آزمون این فرضیه که هزینه آموزش عالی علت (گرنجری) رشد اقتصادی است، استفاده کرده‌ایم. دوره مورد بررسی سال‌های 83- 1353 است. نتایج نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران هیچ یک از متغیرهای نام برده، علت دیگری نیست.  این نتیجه از طریق هر سه روش تأیید شده است.
 

کلیدواژه‌ها