بنگاه های کوچک و متوسط با رشد سریع و سهم آنها در ایجاد اشتغال ( مطالعه صنایع تولیدی ایران در برنامه دوم توسعه )

نویسندگان

1 استادیاراقتصاد دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه یزد