تقاضای کل واردات و اجزای مخارج در ایران یک تحلیل اقتصادسنجی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان