نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان