تاثیر آلودگی هوا بر ارزش مسکن ( مطالعه موردی : کلان شهر تبریز )

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

2 دانشیار دانشگاه اصفهان

3 Professor , University of Isfahan

4 استادیار دانشگاه اصفهان