دوره و شماره: دوره 13، شماره 39، تابستان 1388 
6. اثر FDI بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان منتخب

صفحه 136-113

بهروز هادی زنوز؛ پروانه کمالی دهکردی


9. Exploration of the Relationship between Cultural-Socio-Economic Determinants and Entrepreneurship

صفحه 11-27

سید کمیل طیبی؛ کریم آذربایجانی؛ یاسر عباسلو