نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان

چکیده

در این پژوهش با تمرکز بر فعالیت‌هایICT ایران و الگوی داده-ستانده به محاسبه ضرایب فزاینده­کلان با محاسبه ریش‍‌ه­ها و بردارهای مشخصه پرداخته و سپس به اندازه‌‍‍‌گیری تغییرات تولید، به عنوان اهداف سیاستی و نیز تغییرات تقاضای نهایی مورد نیاز برای تغییرات تولید محاسبه‌شده به عنوان سیاست‌های مورد نظر و قابل­اجرا برای دستیابی به اهداف سیاستی پرداخته‌ایم. این روش این امکان را فراهم می‌کند که علاوه بر تعیین بخش‌های تأثیرگذار اقتصادی، مناسب‌ترین سیاست‌های کنترل تقاضا به منظور دستیابی به بیشترین اثرگذاری بر تولید را شناسایی نماییم. بدین منظور از جدول داده- ستانده سال 1378 بانک مرکزی به منظور شناسایی مناسب‌ترین سیاست‌های کنترلی تقاضا برای فعالیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با محاسبه ضرایب فزاینده کلان استفاده کرده‌ایم. نتایج نشان می‌دهد که سیاست 1، سیاست مسلط برای افزایش تولید بوده و ترکیب دو سیاست 1 و3 با ضرایب عددی 9/0 و 1/0  بیشترین تأثیر‌گذاری را بر افزایش تولید فعالیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات اقتصاد ایران دارد. 

کلیدواژه‌ها