نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد بین الملل ، گروه اقتصاد ، دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد اقتصاد گروه اقتصاد ، دانشگاه اصفهان ، ایران