دوره و شماره: دوره 13، شماره 40، پاییز 1388 
3. عوامل موثر بر مهاجرت نیروی کار ایران

صفحه 59-75

کریم آذربایجانی؛ سیدکمیل طیبی؛ نفیسه هنری