ارتباط متغیرهای کلان اقتصادی و بخش کشاورزی ایران (با تأکید برسیاست‌های پولی)

نویسندگان

1 دانشجوی اسبق کارشناسی ارشد

2 استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی اثر سیاست‌های پولی و نرخ ارز بر عرضه، قیمت و صادرات بخش کشاورزی ایران با استفاده از تحلیل هم جمعی و توابع واکنش ضربه‌ای است. در این راستا متغیرهای منتخب تولید و صادرات بخش کشاورزی، نرخ بهره، نرخ تورم، قیمت نهاده‌ها و محصولات کشاورزی، نرخ آزادسازی تجاری، عرضه پول و نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی در سال‌های 1340 تا 1384 را مورد بررسی قرار داده‌ایم. نتایج نشان‌می‌دهد که برای مهار تورم و افزایش قیمت محصولات کشاورزی و نهاده‌های کشاورزی نبایستی تنها بر سیاست‌های پولی تکیه نمود، بلکه در بلندمدت بایستی همه متغیرهای اقتصاد کلان را نیز مد نظر قرارداد. نتایج همچنین نشان‌می‌دهد که تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان بر بخش کشاورزی مؤثر است ولی عکس آن صادق نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها