دوره و شماره: دوره 22، شماره 72، پاییز 1396 
4. اندازه‌گیری مقیاس معادل خانوارهای روستایی ایران

صفحه 103-126

10.22054/ijer.2017.8293

تیمور محمدی؛ علی اصغر سالم؛ فاطمه میرمحمدعلی تجریشی