نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد

چکیده

در مقاله حاضر تأثیر تغییر ساختار سنی جمعیت بر مخارج تأمین اجتماعی دولت بررسی می شود. در راستای نیل به این هدف، با استفاده از داده‌های اشاره‌شده در بازه زمانی فصل اول سال 1367 تا فصل چهارم سال 1392، رابطه موردنظر برآورد می‌شود. نتایج حاصل از برآورد نشان می‌دهد متغیرهای تولید ناخالص داخلی، کل درآمدهای دولت و ساختار سنی جمعیت، تأثیر مثبت و معناداری بر مخارج تأمین اجتماعی دولت دارد؛ به‌طوری‌که با افزایش تعداد بازنشسته‌ها مخارج دولت افزایش می‌یابد. اطلاعات مربوط به سال 1393 در برآورد اولیه رابطه استفاده ‌نشده است تا بتوان بر اساس آن قدرت پیش‌بینی الگو را خارج از محدوده برآورد محک زد. درنهایت مخارج تأمین اجتماعی دولت پیش‌بینی‌شده معادل 4/312200 میلیارد ریال محاسبه شد که با مقایسه مقدار واقعی آن، 5/312206 میلیارد ریال حاکی از پیش‌بینی خوب الگو بوده است.

کلیدواژه‌ها

بیات، محبوبه و محمد نوفرستی (1394)، اقتصادسنجی کاربردی سری‌های زمانی: الگوی‌های ترکیبی با تواتر متفاوت، تهران، نشر نور علم، چاپ اول.
حیدری، حسن و رعنا اصغری (1393)، «تأثیر تغییرات باروری و میزان جمعیت بر رفاه اقتصادی با تأکید بر سرمایه انسانی»، فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، شماره 18، زمستان، ص 205-239.
رضایی، ابراهیم (1394)، «اثرات تغییرات جمعیتی بر مخارج اجتماعی دولت و مخارج سیکل زندگی در اقتصاد ایران»، فصلنامهسیاست‌هایمالیواقتصادی، سال سوم، شماره 11، پاییز، ص 63-84.
سوری، علی و رضا کیهانی حکمت (1382)، «متغیرهای جمعیتی، اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران»، فصلنامه پژوهش‌هایاقتصادی، شماره 9 و 10، ص 60-83.
محمدزاده، پرویز و خالد احمدزاده (1385)، «بررسی اثر ساخت سنی جمعیت بر تابع مصرف بلندمدت»، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 6، ص 45-70.
مهرگان، نادر و روح‌الله رضائی (1388)، «اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال سیزدهم، شماره 39، ص 137-146.
نیکوقدم، مسعود، همایون‌‌فر، مسعود، هوشمند، محمود و مصطفی سلیمی‌فر (1394)، «بررسی اثرگذاری تغییرات ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه در ایران به تفکیک کانال‌های اثرگذاری»، فصلنامهپژوهش‌های اقتصادی، سال پانزدهم، شماره 1، بهار، ص 23-53.
Adietomo, S. M. (2006), “Age Structural Transition and Their Implication: The Case of Indonesia over a Century, 1950-2050”. In: Age-Structural Transitions, Challenges for Development. Eds: Pool, Ian Laura R. Wong and Éric Vilquin, Committee for International Cooperation in National Research in Demography, pp. 129-157.
Auerbach, Alan J. (2012), “Societal Aging: Implications for Fiscal Policy”, IMES Discussion Paper Series 2012-E-12, September, pp. 2-23.
Behrman J. R., Duryea, S. and Miguel Szekey (1999), “Aging and Economic Opportunities: Major World Regions around the Turn of the Century”, Working Paper No. 405, Inter-American Development Bank. pp. 2-59.
Bessec, M. and Othman Bouabdallah (2012), “Forecasting Gdp over the Business Cycle in a Multi-frequency and Data-rich Environment”, Oxford Bullentin of Economics and Statistics, pp. 2-35.
Bloom, D. E., Canning, D., Fink, G. and Finlay, Jocelyn E (2007), “Does Age Structure Forecast Economic Growth?” National Bureau of Economic Research. Available at: http://www.nber.org/papers/ w13221, pp. 1-42.
Boldrin M., M. De Nardi, and Larry E. Jones (2005), “Fertility and Social Security,” NBER Working Paper n. 11146. Journal of Demographic Economics, 81, 2015, pp. 261–299.
Caldwell, J.C. (2006), “Demographic Transition Theory”, New York: Springer.
Derek H. C. Chen (2004), “Population Age Structure and the Budget Deficit”, The World Bank, pp.1-39.
Ewijk, C., Draper, N., Rele, H and Ed Westerhout (2006), “Ageing and the Sustainability of Dutch Public Finances”, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis No. 61, pp. 1-133.
Ghysels, E., P. Santa-Clara, and Rossen Valkanov (2004), “The MIDAS Touch: Mixed Frequency Data Sampling Regressions”, Manuscript, University of North Carolina and UCLA, pp. 1-33.
Ghysels, Eric, Arthur Sinko, and R. Valkanov, (2006). MIDAS Regressions: Further Results and New Directions, Econometric Reviews 26, 53-90.
Ghysels, E., V. Kvedaras and Vaidotas Zemlys (2014), “Mixed Frequency Data Sampling Regressions Models: the R Package midasr”, Journal of Statistical Software, pp. 1-35.
Hofmann, M., Kempkes, G., and Helmut Seitz (2008), “Demographic Change and Public Sector Budgets in a Federal System”, CESifo Working Paper No. 2317, pp. 1-42.
Hussain, T., Iqbal, A. and Siddiqi, M.W. (2010), “Growth Population, Exports and Wagner’s Law”, International Journal of Human and Social Sciences 5, pp. 274-279.
Ihori, T., Kato, R., Kawade, M. and Shun-ichiro Bessho (2011), “Health Insurance Reform and Economic Growth: Simulation Analysis in Japan”, Japan and the World Economy, 23, pp. 227-239.
Kelley, A.C. (1976), “Demographic and the Size of the Government Sector”, Southern Economic Journal, no.49, pp.1056-1066.
King, Ph., and Harriet Jackson (2000), “Public Finance Implication of Population Aging”, WP department of Finance Canada, 2000-8.pp. 1-51.
Kluge, F. A. (2013), “The Fiscal Impact of Population Aging in Germany”. Public Finance Review, 41(1), pp. 37–63.
Klein, L.R. and E. Sojo, (1989); “Combinations of High and Low Frequency Data in Macroeconomic Models”, in L.R. Klein and J. Marquez (Eds), Economics in Theory and Practice: An Eclectic Approach. Kluwer Academic Publishers, pp. 3-14.
Luski, I., and Weinblatt, J. (1988), “A Dynamic Analysis of Fiscal Pressure and Demographic Transition”, Applied Economics. 30. pp.1431-1442.
Marcellino, M., Christian Schumacher (2007), “Factor-MIDAS for now- and forecasting with Ragged-edge Data: A Model Comparison for German GDP”, Deutsche Bundesbank Discussion Paper, and Series 1: Economic Studies, No. 34/07.pp. 1-60.
Martin, G.E, and Dirk Niepelt (2011), “Ageing, Government Budgets, Retirement and Growth, University of Bern”, Working Paper 11.06, pp. 1-34.
Mason. A. and Ronald Lee (2011), “Population Aging and the Generational Economy: Key Findings”. In R. Lee. And A. Mason: Population Aging and the Generational Economy: A Global Perspective. Edward Elgar Publishing Limited. Cheltenham. UK.
Musgrave, R.A. (1969), “Fiscal System”, New Haven: Yale University Press, Vol. 80, No. 318 (Jun., 1970), pp. 370-372.
Tsui, A. k., C. Y. Xu, and Zhaoyong Zhang (2013), “Forecasting Singapore Economic Growth with Mixed-frequency Data”, presented at 20th International Congress on Modelling and Simulation, Adelaide, Australia, 1-6 December 2013.pp. 1398-1405.
Wagner, Richard (1977). “Revenue Structure, Fiscal Illusion, and Budgetary Choice”. Public Choice 29(1): 131-132.