نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناس ارشد علوم اقتصادی گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

به‌طورکلی مهم‌ترین هدف مقام پولی از اعمال سیاست‌های پولی، ایجاد ثبات در متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان به‌ویژه تورم، حول هدف تعیین‌شده است. با‌وجوداین، نقش متغیرهایی از قبیل نرخ ارز حقیقی تعیین‌کننده است. این مطالعه سعی دارد راهبرد پولی متناسب با اقتصاد کلان ایران را به‌منظور کاهش هرچه بیشتر آثار زیان‌بار بی‌ثباتی و شوک‌های اقتصادی تدوین کند. در این راستا با استفاده از الگوی سیاستی کینزین جدید، هدف‌گذاری تورمی منعطف برای اقتصاد ایران مطرح‌شده که در آن علاوه بر تورم، به متغیرهای تولید و نرخ ارز حقیقی نیز واکنش نشان داده می‌شود. به‌منظور برآورد روابط بین متغیرهای الگو و دست‌یابی به بهینه‌ها، از روش‌های کنترل بهینه و خودرگرسیونی با وقفه‌های گسترده و داده‌های فصلی طی دوره زمانی 1393:04-1370:01 استفاده‌شده است.
بر اساس نتایج، زمانی که شکاف نرخ ارز حقیقی در سطح پایینی قرار دارد، وجود این متغیر در تابع هدف، به کاهش زیان مقام پولی منجر می‌شود؛ اما زمانی که شکاف نرخ ارز حقیقی در سطح بالایی قرار دارد، زیان مقام پولی در مقایسه با حالتی که نرخ ارز حقیقی در سیاست پولی حضور ندارد، بیشتر است. به‌صورت جمع‌بندی، بسته به نرخ ارز هدف، میزان شکاف نرخ ارز حقیقی از سطح هدف آن می‌تواند نتایج متفاوتی را در موردتوجه یا عدم توجه به این متغیر در سیاست‌گذاری پولی مطرح کند و مقام پولی بعد از کنترل تورم مزمن و رکود سخت، می‌تواند هدف تثبیت نرخ ارز حقیقی را نیز جزء اهداف سیاستی خویش قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

اصغرپور، حسین، سلمانی، بهزاد و علیرضا جلیلی مرند (1392)، «تأثیر هدف‌گذاری تورم بر نرخ رشد اقتصادی در کشورهای غیرصنعتی»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 65، 32-5.
خورسندی، مرتضی، اسلاملوییان، کریم و سیدحسین ذوالنور (1391)، «قاعده بهینه برای سیاست پولی با فرض پایداری تورم: مورد ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 51، 70-43.
درگاهی، حسن (1391)، «تحلیلی بر نظام ارزی و عوامل مؤثر بر نرخ ارز در اقتصاد ایران: هشدارها و راهبردها»، همایش اتاق بازرگانی.
بهرامی، جاوید و نیره سادات قریشی (1390)، «تحلیل سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی»، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 1، 22-1.
جعفری صمیمی، احمد و سارا حنجری (1388)، «هدف‌گذاری تورم: تأثیر آن بر روند تورم در کشورهای مختلف جهان»، مجله مطالعات مالی، 2(1)، 14-1.
درگاهی، حسن و  احمد آتشک (1381)، «هدف‌گذاری تورم در اقتصاد ایران: پیش‌شرط‌ها و تبیین ابزارهای سیاستی»، مجله تحقیقات اقتصادی، 60، 147-119.
کمیجانی، اکبر و محسن ابراهیمی (1379)، «هدف‌گذاری نرخ ارز واقعی و ثبات اقتصادی: مورد ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، 56، 81-55.
یزدانی مهدی و حامد پیرپور (1394)، «تعیین‌کننده‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی در اقتصاد ایران: رویکرد هم‌انباشتگی فصلی»، فصلنامه اقتصاد مقداری، 12(4)، 91-118.
Brito, R. D. & Bystedt, B. (2010), “Inflation Targeting in Emerging Economies: Panel Evidence”, Journal of Development Economics, 91, 198–210.
Dornbusch, R. (1988), “Real Exchange Rates and Macroeconomics: A Selective Survey”, NBER Working Papers 2775, National Bureau of Economic Research, Inc.
Friedman, B. & Kuttner, K. (1996), “A Price Target for Monetary Policy? Lessons from the Experience with Money Growth Targets,” Brookings Papers on Economics Activity, 1, 77-125.
Gylfason, T. & Radetzki, M. (1991), “Does Devaluation Make Sense in the Least Developed Countries?”, Economic Development and Cultural Change, 40(1), 1-25.
Hylleberg, S., Engle, R.F., Granger, C.W.J. & Yoo, B.S. (1990), “Seasonal Integration and Co-integration”, Econometric, 44, 215-238.
Melecky, A. & Melecky, M. (2010), “From Inflation to Exchange Rate Targeting: Estimating the Stabilization Effects for a Small Open Economy”, Department of Economics Technical University of Ostrava, Czech Republic, Economic Systems, 34, 450–468.
Morandé, F. & Schmidt-Hebbel, K. (1997), “Inflation Targets and Indexation in Chile”, mimeo, Central Bank of Chile.
Parsley, D. & Popper, H. (2009), “Evaluating Exchange Rate Targeting in a Monetary Policy Rule (An Application to Korea)”.
Penati, A. (1985),  “Monetary Targets, Real Exchange Rates and Macroeconomic Stability,” European Economic Review, 28(1–2), 129-150.
Romer, D. (2006), Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill: Irwin, New York.
Svensson, L.E.O. (1997) “Exchange Rate Target or Inflation Target for Norway?” In: Christiansen, A.B., Qvigstad, J.F. (Eds.), Choosing a Monetary Policy Target, Scandinavian University Press (Universitetsforlaget AS), Oslo, 120–138.
Svensson, L.E.O. (2000) “Open-economy Inflation Targeting”, Journal of International Economics, 50, 155–183.
Kandil, M. & Mirzaie, A. (1998), “Comparative Analysis of Exchange Rate Appreciation and Aggregate Economic Activity: Theory and Evidence from Middle Eastern Countries,” Bulletin of Economic Research, 60(1), 45-96.