مقاله پژوهشی
جهت گیری مناسب هزینه های جاری و عمرانی دولت به منظور دست یابی به رشد بهینه اقتصادی در ایران

مرتضی سامتی؛ مجید صامتی؛ مهشید شاهچرا

دوره 5، شماره 15 ، تیر 1382، صفحه 1-18

چکیده
  این مقاله. جهت گیری مناسب هزینه های جاری و عمرانی دولت به منظور دست یابی به رشد بهینه اقتصادی در ایران را طی سال های 1338-1378 مورد بررسی قرار می دهد. در این مطالعه، تأکید بر تفکیک تابع مصرف گروه های مختلف درآمدی و تدوین سیستم معادلات هم زمان برای هر کدام از گروه ها و بررسی اثرات هزینه های جاری و عمرانی دولت بر رشد اقتصادی با توجه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ارتباط متقابل بخش های صنعت و کشاورزی (مطالعه موردی ایران)

علیرضا کرباسی؛ حمیده خاکسار آستانه

دوره 5، شماره 15 ، تیر 1382، صفحه 19-35

چکیده
  این مطالعه که ارتباط بین بخش های کشاورزی و صنعت را بررسی می کند،‌ برای ارزیابی سیاست های گذشته و شکل گیری استراتژی های آینده مهم است، بدون شناخت ارتباط بین این دو بخش، شناخت کامل توسعه پویا و وضع سیاست های موثر برای رشد اقتصادی مطلوب مشکل است. در این مطالعه ابتدا. شناخت ارتباط متقابل بین دو بخش کشاورزی و صنعت در اقتصاد ایران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
توسعه مالی،‌ بحران های مالی و رشد اقتصادی

مرتضی نادری

دوره 5، شماره 15 ، تیر 1382، صفحه 37-62

چکیده
  در این نوشتار پس از مروری بر ادبیات رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی، نظام های مالی مختلف به لحاظ عملکرد و تاثیرشان بر رشد بخش واقعی اقتصاد، مقایسه ای تحلیلی می شوند. در ادامه، نتایج مطالعه ای تجربی در مورد اثر بحران های مالی بر بخش واقعی و نیز عوامل مهم موثر بر روند تعدیل بخش واقعی اقتصاد ها بعد از وقوع بحران هایمالی با تاکید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تحولات ساختاری خوداشتغالی با استفاده از روش شناسی تجزیه طی سال های 1335- 1375

هادی قوامی

دوره 5، شماره 15 ، تیر 1382، صفحه 63-91

چکیده
  در این مقاله، تحولات ساختاری خود اشتغالی طی سال های 1335-1375 در کل و بخش های اقتصاد ایران با استفاده از روش تجزیه بررسی شده است،‌ بدین صورت که کل تغییرات خود اشتغالی در مقاطع ده ساله به عواملی مانند سهم اشتغال و سهم خود اشتغالی تجزبه شده و سهم هر عامل و نحوه تاثیرش بر تغییرات خود اشتغالی کل طی دوره زمانی گفته شده بررسی، همچنین،‌ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی چرخه های تجاری در اقتصاد ایران

ابراهیم هادیان؛ محمدرضا هاشم پور

دوره 5، شماره 15 ، تیر 1382، صفحه 93-120

چکیده
  هدف از این مقاله، استخراج اجزای روند بلند مدت ادوار تجاری و تکانه‌های نامنظم از تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران و همچنین، شناسایی و تشخیص علل پیدایش ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. افزون بر این، تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران با توجه به سه جزء مذکور برای دوره(1384-1379) پیش بینی می شود. روش کار شامل سه مرحله است.اولین مرحله، تشریح ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
انتخاب نظام ارزی و تغییرات نرخ موثر واقعی ارز در جمهوری اسلامی ایران طی سال های 1352-1375

فرخنده جبل عاملی؛ حمیدرضا برادران شرکا

دوره 5، شماره 15 ، تیر 1382، صفحه 121-141

چکیده
  مقاله حاضر، ارتباط متقابل انتخاب نظام ارزی و تغییرات نرخ موثر واقعی ارز در ایران مورد بررسی قرار داده است. برای تعیین این ارتباط، در ابتدا یک سیستم معادلات هم زمان موسوم به SLDVM را برای کشور ایران تدوین کرده، سپس، ‌با استفاده از روش دو مرحله‌ای  پروبیت موسوم به 2SEPM، به تخمین آن در یک دوره 23 ساله (1973-1996) پرداخته‌ایم.نتایج ...  بیشتر