نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

2 دانشجو کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده

این مطالعه که ارتباط بین بخش های کشاورزی و صنعت را بررسی می کند،‌ برای ارزیابی سیاست های گذشته و شکل گیری استراتژی های آینده مهم است، بدون شناخت ارتباط بین این دو بخش، شناخت کامل توسعه پویا و وضع سیاست های موثر برای رشد اقتصادی مطلوب مشکل است. در این مطالعه ابتدا. شناخت ارتباط متقابل بین دو بخش کشاورزی و صنعت در اقتصاد ایران و سپس، ارتباط بین رشد ارزش افزوده بخش صنعت و تولید گوجه فرنگی به عنوان جزئی از بخش کشاورزی که مرتبط با صنعت است، دنبال شده و در نهایت تأثیر عوامل سرمایه، نیروی کار و ارزش افزوده بخش های صنعت و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. داده ها به صورت سری زمانی مربوط به سال های 1357-1379 است که از بانک اطلاعاتی PDS و سایت FAO جمع آوری و از روش های حداقل مربعات معمولی(OLS)  و حداقل مربعات دو مرحله ای(2SLS)  برای تخمین الگوها استفاده شده است. در رابطه با ارتباط بخش های صنعت و کشاورزی نتایج نشان می دهد که این دو بخش، مکمل هم هستند، اماکشاورزی بیشتر از صنعت از ارتباط این دو بخش نفع می برد. بررسی معادلات مربوط به محصول گوجه فرنگی نیز نشان می دهد که تولید این محصول می تواند یک عامل مناسب در رشد صنعتی باشد، اما، کوچک بودن ضریب تولید گوجه فرنگی در معادله ارزش افزوده بخش صنعت بیانگر آن است که در حال حاضر، تولید گوجه فرنگی تأثیر چندانی بر رشد صنعتی ندارد.

کلیدواژه‌ها