نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکیده

این مقاله. جهت گیری مناسب هزینه های جاری و عمرانی دولت به منظور دست یابی به رشد بهینه اقتصادی در ایران را طی سال های 1338-1378 مورد بررسی قرار می دهد. در این مطالعه، تأکید بر تفکیک تابع مصرف گروه های مختلف درآمدی و تدوین سیستم معادلات هم زمان برای هر کدام از گروه ها و بررسی اثرات هزینه های جاری و عمرانی دولت بر رشد اقتصادی با توجه به توابع مصرف خاص هر گروه بوده است. نتیجه بررسی نشان می دهد که هزینه های عمرانی در مقایسه با هزینه های جاری تاثیر بیشتری را بر رشد اقتصادی در ایران دارد و هزینه های عمرانی دولت بر مصرف دهک های مختلف درآمدی تاثیر بیشتری را بر رشد اقتصادی در ایران دارد و هزینه های عمرانی دولت بر مصرف دهک های مختلف درآمدی تاثیر بیشتری را بر رشد اقتصادی در ایران دارد و هزینه های جاری و عمرانی دولت بر مصرف دهک های مختلف درآمدی تاثیر یکسان ندارد و با تفکیک تابع مصرف به دهک های مختلف درآمدی بهتر می توان آثار هر یک از متغیرهای اقتصادی را بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار داد. با تفکیک تابع مصرف به دهک های مختلف درآمدی ضریب فزاینده هزینه های عمرانی نسبت به حالتی که تفکیک صورت نگیرد، بزرگتر به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها