مقاله پژوهشی
اثرات بلند مدت و کوتاه مدت آموزش عالی برعرضه صادرات صنعتی ایران

سید کمیل طیبی؛ شیرین اربابیان

دوره 5، شماره 16 ، مهر 1382، صفحه 1-22

چکیده
  فن آوری و دانش فنی درتولید کالاهای صنعتی نقش عمده ای را ایفا می کند و نیروی کاری که از سطح دانش فنی و آموزش بیشتری برخوردار باشد، قادر است در چرخه تولید پویایی و تحول تکنولوژیک ایجاد کرده، سبب زایش ظرفیت تولید صادرات و توان رقابت در بازارهای بین المللی شود. مقاله حاضر، در پی آن است که تاثیر آموزش عالی را بر عرضهصادرات صنعتی مورد بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تخمین تابع مصرف کالاهای مصرفی برای دو گروه خانوارهای شهری و روستایی ایران در دوره 1353-1377

منصور زراء نژاد

دوره 5، شماره 16 ، مهر 1382، صفحه 23-46

چکیده
  با توجه به فرضیه دوگانگی فی- رانیس، تابع مصرف ایران به یک اعتبار، به دو بخش شهری و روستایی و به اعتباری دیگر، به کالاهای مصرفی بی دوام و کالاهای مصرفی با دوام قابل تفکیک است. نتایج تخمین تابع مصرف برای سال های 1353-1377 نشان می دهد که نظریه فریدمن در مقایسه با نظریات کینز، دوزنبری و مودیگلیانی قدرت بیشتری در تببین رفتار مصرفی جامعه ایرانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برآورد تابع تقاضای آب خانگی(مطالعه موردی شهر تهران)

جمشید پژویان؛ سید شمس الدین حسینی

دوره 5، شماره 16 ، مهر 1382، صفحه 47-67

چکیده
  در مقاله حاضر، فرم نظری تابع مطلوبیت «استون ـ گری» و الگوی آماری خود توضیح برداری هم انباشته به منظور برآورد تابع تقاضای خانگی شهر تهران مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس تابع تقاضای برآورد شده برای دوره 1361-1379، در دو حالت نقطه ای و میانگین دوره، کشش قیمتی تقاضا، 8- درصد و 12- درصد و کشش درآمدی تقاضا، 13 درصد و 20 درصد حاصل شدند و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عوامل اسمی و واقعی مؤثر بر تورم در ایران – رهیافت خود رگرسیون برداری (VAR)

رضا نصراصفهانی؛ کاظم یاوری

دوره 5، شماره 16 ، مهر 1382، صفحه 69-99

چکیده
  این مقاله، به تجزیه و تحلیل تاثیر متغیرهای اسمی و واقعی بر تورم در ایران با استفاده از الگوی بردارهای خود رگرسیونی می پردازد. این الگو، با استفاده از متغیرهای رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز، نرخ تورم و تورم انتظاری، به عنوان متغیرهای اسمی و متغیر شکاف تولید ناخالص داخلی حقیقی به عنوان متغیر واقعی(براساس داده های فصلی)، برآورد شده است. نتایج ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رونق نفتی و نرخ پس انداز در کشورهای اوپک

جعفر خیرخواهان؛ حمیدرضا برادران شرکا

دوره 5، شماره 16 ، مهر 1382، صفحه 101-132

چکیده
  رشد نیافتگی کشورهای صاحب منابع طبیعی، از جمله معماهایی است که ذهن پژوهشگران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به خود مشغول کرده و پاسخ های متنوعی در این ارتباط ارائه شده است. یکی از جدیدترین پاسخ ها مشکل را در ضعف نهادهای قانونی و حضور گروه های ذینفع قدرتمند ناهمیارانه می بیند که زمینه را برای رانت جویی فراهم ساخته و موجب رشدنیافتگی اقتصادی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی مصارف خانگی شهر تهران

محمد رضا لطفعلی پور؛ احمد باقری

دوره 5، شماره 16 ، مهر 1382، صفحه 133-151

چکیده
  انرژی یکی از منابع حیات بشری و عامل تداوم آن است . گاز طبیعی به لحاظ دارا بودن مزایای فراوان و تامین 43 درصد از انرژی اولیه کشور، ازاهمیت و جایگاه ویژه ای در میان سایر منابع انرژی برخوردار است.تحلیل بازار انرژی به طور عام و تقاضای انرژی به طور خاص در شناخت نقش انرژی و کاربرد آن در مناطق مختلف کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مطالعه ...  بیشتر