دوره و شماره: دوره 15، شماره 45، زمستان 1389 
1. اثر نهاد‌ها بر روی تجارت دو جانبه کشورهای منتخب خاورمیانه

صفحه 1-23

دکتر کریم آذربایجانی؛ ندا سمیعی؛ همایون شیرازی