نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تبریز

چکیده

 
هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط متقابل بین متغیرهای ساختار، رفتار و عملکرد بازار یا الگوی SCP[1] در 141 کد چهاررقمی بخش صنعت ایران طی سالهای 1379-1386 می­باشد. برای این منظور متغیرهای شدت تبلیغات، نسبت سود به فروش و نسبت معکوس تعداد بنگاههای فعال در صنعت به عنوان متغیرهای جایگزین برای رفتار، عملکرد و ساختار بازار استفاده شده و سیستم معادلات الگو با استفاده از روش تخمین معادلات رگرسیون به ظاهر نامرتبط در داده­های تابلویی[2] تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر این دارد که متغیر شدت تبلیغات تأثیر مثبت و معنی­دار بر تمرکز صنایع داشته و سودآوری صنایع نیز تأثیر مثبت و معنی­دار بر شدت تبلیغات دارد. علاوه بر این یافته­های این مطالعه نشان می­دهد که بین متغیرهای شدت تبلیغات، هزینه­های تحقیق و توسعه، درجه تمرکز بازار، نرخ رشد فروش صنایع، نسبت سرمایه­گذاری به فروش و سودآوری صنایع رابطه مستقیم برقرار است.[1]. Structure, Conduct and Performance


[2]. Panel Data and Seemingly Unrelated Regression Approach

کلیدواژه‌ها