نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ولیعصر رفسنجان

چکیده

یکی از دغدغه­های اغلب کشورها، روبرو بودن با برخی فعالیت­های اقتصادی است که عموماً از دید ناظران رسمی به دور می­ماند. این فعالیتها به نسبت حجمی که دارند می‌توانند موجب انحراف از تشخیص صحیح وضعیت و تجویز سیاست­های نادرست شوند. در این مطالعه پس از مروری کوتاه بر مفاهیم و ابعاد مختلف اقتصاد سایه‌ای سعی می‌شود تأثیر اندازه اقتصاد سایهای بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی86-1351 با استفاده از تکنیک تصحیح خطایبرداری[1] بررسی شده است. برای برآورد اقتصاد سایهای از روش منطق فازی استفاده شده است. یافتههای این مطالعه نشان میدهد در کشور ایران، با افزایش یک درصد اندازه بخش سایهای اقتصاد، رشد اقتصادی 38/0 درصد کاهش مییابد و گسترش فعالیتهای غیررسمی در اقتصاد یکی از عوامل تهدیدکننده رشد اقتصادی به شمار میرود.[1]. Vector Error Correction Model (VECM)

کلیدواژه‌ها