دوره و شماره: دوره 15، شماره 44، پاییز 1389 
1. عوامل مؤثر بر حضور بانک‌های خارجی در یک کشور

صفحه 1-33

رضا آقابابایی؛ محمود متوسلی؛ سید مرتضی حسینی نژاد


4. امنیت حقوق مالکیت، قوانین و مقررات و رشد اقتصادی

صفحه 85-109

مجید صامتی؛ روح اله شهنازی؛ زهرا دهقان شبانی