نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اقتصادی، دانشگاه صنعتی شریف

2 فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

پس از معرفی نظریه فیشر در خصوص رابطه بازدهی داراییها و تورم، مطالعات گستردهای در این خصوص انجام شد. نتایج متناقض به‌دست آمده در این رابطه منتهی به ارائه فرضیه جانشین توسط فاما (1981) شد. در این پژوهش علاوه بر این که ادبیات نظری و تجربی پوشش تورم را به طور وسیع جمع‌بندی و ارایه می‌کنیم، به منظور یافتن توانایی پوشش تورمی بازدهی زمین، سکه طلا و سهام برای هر دارایی، و با در نظر گرفتن ویژگی موسمی‌بودن داده‌ها در آزمون ریشه واحد از روش‌شناسی هگی (1990) و در برآورد رابطه بلندمدت از یک الگوی تصحیح خطای برداری استفاده می‌کنیم.نتایج به‌دست آمده، در دوره 1355-1385 نشان می‌دهد که در بلندمدت، هرسه دارایی پوششی مناسبی در برابر تورم بوده است و در میان متغیرهای کلان تعیین‌کننده قیمت دارایی‌ها تولید ناخالص داخلی واقعی، حجم پول و در برخی موارد قیمت نفت، نقش معناداری در تبیین بازدهی این دارایی‌ها داشته­اند. 

کلیدواژه‌ها