نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف

2 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

در این تحقیق وجود رفتار گله­ای در بین سرمایه­گذاران نهادی حاضر در بازار سهام ایران آزمون می­شود. همچنین اتخاذ استراتژی گشتاور (به عنوان یکی از علل رفتار گله­ای) و نیز همبستگی بین سطح رفتار گله­ای مشاهده شده و بازده سهام  مربوط به سهامداران عمده شرکتهای حاضر در بورس به صورت هفتگی، ماهیانه و فصلی با بکارگیری داده­های یک دوره دوساله از مرداد ماه سال 1385 تا آبان ماه سال 1387 تحلیل می­گردد. نتایج بدست آمده بروز رفتار گله­ای در بین سرمایه­گذاران نهادی را تأیید کرده و سطح آن را بالاتر از کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهند. اما اتخاذ استراتژی گشتاور در بین سرمایه‌گذاران نهادی و نقش آن در رفتار گله‌ای مشاهده شده رد می‌شود. همچنین نشان داده می‌شود که رفتار گله­ای تأثیر معنی‌داری بر بازده سهام نداشته و همانگونه که از بازده دوره‌های قبل مستقل بوده، بر بازده دوره‌های بعد نیز بی‌اثر بوده است.

کلیدواژه‌ها