دوره و شماره: دوره 20، شماره 65، زمستان 1394 
2. تاثیر سیاست‌های مالیاتی بر توسعه بازارهای مالی

صفحه 37-61

سید کمال صادقی؛ رضا رنج‌پور؛ فاطمه باقرزاده آذر؛ سها موسوی