ارزیابی مدل‌های قیمت‌گذاری در سطح خرده‌فروشی: رویکرد مدل عامل پویای بیزی

نویسندگان

1 پژوهشگر گروه مدلسازی، پژوهشکده پولی و بانکی

2 پژوهشگر گروه پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی

چکیده

در این مطالعه به پیروی از مکوویاک و همکاران (۲۰۰۹) با استفاده از الگوی عامل پویای بیزی، واکنش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در اقتصاد ایران به دو نوع شوک‌ کلان (مشترک) و ویژه (بخشی) بررسی می‌شود. به این منظور از داده‌های ماهانه مربوط به شاخص قیمت ۲۳۸ قلم کالا و خدمت مصرفی موجود در سبد خانوار شهری در دوره زمانی۱۳۶۹:۱ تا ۱۳۹۱:۹ استفاده شده است. تفکیک واکنش قیمت‌ها به این دو نوع شوک به منظور شناسایی مدل قیمت‌گذاری سازگار با اقتصاد ایران انجام می‌گیرد. به بیان دقیق‌تر، در صورت وجود تفاوت معنادار در سرعت و اندازه واکنش به هریک از این شوک‌ها می‌توان نتیجه گرفت که برخی از مدل‌های قیمت‌گذاری متداول نظیر کالوو دیگر قادر به توضیح این تفاوت نیستند و برای تبیین رفتار قیمت‌گذاری باید مدل‌های دیگری مورد سنجش قرار گیرند. نتایج حاصل از این مطالعه دلالت بر وجود تفاوت معنادار در نحوه واکنش قیمت‌ها به دو نوع شوک کلان و ویژه دارد. همچنین مدل قیمت‌گذاری «عدم واکنش عقلایی» با این حقیقت آشکار شده در اقتصاد ایران انطباق زیادی دارد.

کلیدواژه‌ها


Boivin, J. Giannoni, M. P. and Mihov, I (2009), “Sticky Prices and Monetary Policy: Evidence from Disaggregated US Data”, American Economic Review, Vol. 99, No. 1, PP. 350–384.
Calvo, G. (1983), “Staggered Prices in a Utility-Maximizing Framework”, Journal of Monetary Economics, Vol.12, PP. 383–398.
Carter, C. K. and Kohn, R (1994), “On Gibbs Sampling for State Space Models”, Biometrika, Vol. 81, PP. 541–553.
Carvalho, C. (2006), “Heterogeneity in Price Stickiness and the Real Effects of Monetary Shocks”, Frontiers in Macroeconomics, Vol .6, No. 3, PP 1-56.
Carvalho, C. and Jae, J. W (2011), “Sectoral Price Facts in a Sticky-Price Model”, FRB of New York Staff Report, Vol. 495.
Chib, S. and Greenberg, E (1994), “Bayes Inference in Regression Models with ARMA (p; q) Errors”, Journal of Econometrics, Vol. 64, PP. 183–206.
Kaufmann, D., and Lein, S. M (2013), “Sticky Prices or Rational Inattention–What Can We Learn from Sectoral Price Data?”, European Economic Review, Vol. 64, PP. 384-394.
Kim, C. J. and Nelson, C. R (1999), “State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Appoaches with Applications”, Massachusetts Institute of Technology press, PP.1-295.
Korenok, O. and Swanson, N. R (2007), “How Sticky is Sticky Enough? A Distributional and Impulse Response Analysis of New Keynesian DSGE Models”, Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 39, No. 6, PP. 1481-1508.
Laforte, J. P. (2007), “Pricing Models: a Bayesian DSGE Approach for the US Economy”, Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 39, PP. 127-154.
Maćkowiak, B., and Wiederholt, M (2009), “Optimal Sticky Prices under Rational Inattention”, The American Economic Review, Vol. 99, No. 3, PP. 769-803.
Maćkowiak, B., Moench, E., and Wiederholt, M (2009), “Sectoral Price Data and Models of Price Setting”, Journal of Monetary Economics, Vol. 56, PP. S78-S99.
Mankiw, N. G. and Reis, R (2002), “Sticky Information versus Sticky Prices: a Proposal to Replace the New Keynesian Phillips Curve”, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 117, No. 4, PP. 1295-1328.
Paustian, M. and Hagen, J (2012), “How Relevant are Nominal Contracting Schemes for Monetary Policy?”, Journal of Macroeconomics, Vol. 34, No. 3, PP. 723-740.
Rotemberg, J. (1982), “Sticky Prices in the United States”, Journal of Political Economy, Vol. 90, No. 6, PP. 1187-1211.
Smets, F. and Wouters, R (2005), “Comparing Shocks and Frictions in US and Euro Area Business Cycles: a Bayesian DSGE APProach”, Journal of Applied Econometrics, Vol. 20, No. 2, PP.161-183.
Taylor, J. (1980), “Aggregate Dynamics and Staggered Contracts”, Journal of Political Economy, Vol. 88, PP. 1-24.