دوره و شماره: دوره 20، شماره 63، تابستان 1394 
1. تحلیل اثر عبور نرخ ارز بر تورم در ایران (1391-1370)

صفحه 1-36

10.22054/ijer.2015.4089

سید کمیل طیبی؛ خدیجه نصرالهی؛ مهدی یزدانی؛ سید حسن ملک حسینی


5. تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران (رویکرد غیرخطی)

صفحه 121-144

10.22054/ijer.2015.4096

سید صالح اکبر موسوی؛ جعفر حقیقت؛ محمدرضا سلمانی بی‌شک