نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

برای کشورهای در حال توسعه­ای مانند ایران ابزارهای سیاست مالی به ویژه مالیات- بر قدرت رقابت بازارهای مالی کشور و عملکرد نهادهای بانکی و غیربانکی در این بازارها تاثیرگذار است. از این رو، چگونگی ترکیب توانمند بازار مالی و سیاست مالیاتی در جهت رشد اقتصادی کشور بحث­های فراوانی را برانگیخته است. تئوری­ها از یک سو بیان می­کنند که هر افزایشی در مالیات، منجر به کاهش وجوه سرمایه­گذاری می­شود و به طور عکس بر بازارهای مالی تاثیر  می­گذارد و از سوی دیگر بیان می‌کنند که مالیات، نوسانات بازار را کم کرده و از بحران­های مالی جلوگیری می‌کند. در این پژوهش تاثیر مالیات بر بازار مالی ایران، طی دوره 1349-1390 و با استفاده از آزمون کرانه­ها
و مدل
­خودرگرسیونی با وقفه­ ­توزیعی (ARDL) مورد مطالعه قرار می­گیرد. نتایج نشان می­دهند اخذ مالیات توسط دولت اثر مثبت بر بازار مالی دارد. این امر حاکی از آن است که در سال­های اخیر با توجه به پیشرفت­هایی که در سیستم مالیاتی کشور به وقوع پیوسته، نقش آن در توسعه­ هرچه بیشتر بازار مالی برجسته­تر شده است.

کلیدواژه‌ها

آذرمند، حمید (1385)، «نقش نهادهای سیاسی و حقوقی در توسعه اقتصادی»، مجله روند اقتصادی، پاییز و زمستان، شماره 50 و 51، ص 119-170.
تقوی، مهدی، امیری، حسین و محمدیان، عادل (1390)، «توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منا با استفاده از روش پانل پویا GMM»، مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره دهم، تابستان، ص 63-82.
توکلی، احمد (1392)، مالیه عمومی: برای رشته­های علوم انسانی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتاب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
دادگر، یداله، نظری، روح‌اله و صیامی‌عراقی، ابراهیم (1392)، «دولت و مالیات بهینه در اقتصاد بخش عمومی و کارکرد دولت و مالیات در ایران»،  فصلنامه مطالعات اقتصاد کاربردی در ایران، شماره 5، سال دوم، بهار، ص 1-29.
ضیایی بیگدلی، محمد تقی (1383)، «آثار مالیات بر نقل و انتقال سهام در بازار اوراق بهادار تهران»، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 13، تابستان، ص 127-173.
عباسی، ابراهیم و آدوسی، علی (1388)، بازارها و نهادهای مالی،نویسنده:جف، مادورا ، تهران: انتشارات بورس اوراق بهادار تهران.
فلاحتی، علی، سهیلی، کیومرث و نوری، فرزاد (1391)، «اثر تورم بر عملکرد بازارهای مالی در ایران»، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال دوازدهم، شماره 3، ص 133-163.
مانی، کامران، پژویان، جمشید و محمدی، تیمور (1390)، «بررسی تاثیر مالیات­ها بر رابطه بازارهای مالی و رشد اقتصادی»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال یازدهم، شماره 3، ص 13- 37.
Ardagna, S. (2009), “Financial Markets’ Behavior around Episodes of Large Changes in the Fiscal Stance”, European Economic Review, Vol. 53, PP. 37–55.
Arin, K, P. Mamun, A. and Purushothman, N. (2009), “The Effects of Tax Policy on Financial Markets: G3 Evidence”, Review of Financial Economics, Vol. 18. PP: 33-46.
Bierbrauer, F. (2014), “Tax Incidence for Fragile Financial Markets”, Journal of Public Economics, in Press.
Demirguc-Kunt, A. and Levine, R. (1999), “Bank-Based and
Market-Based Financial Systems: Cross-Country Comparisons”, World Bank Policy Development Research Group, Working Paper, No. 2143.
Demirguc-Kunt, A., and Huizinga, H. (2001), “The Taxation of Domestic and Foreign Banking”, Journal of Public Economics, Vol. 79. PP: 429–453.
Eshag, E. (1983), “Fiscal and Monetary Policies and Problems in Developing Countries”, Cambridge University Press, Cambridge.
Friend, I. (1985), “Effects of Taxation on Financial Markets”, American Assembly Conference on Reform and Simplification of the Tax System.
Geske, R., and Roll, R. (1983), “The Fiscal and Monetary Linkage between Stock Returns and Inflation”, Journal of Finance, Vol. 38. PP: 7–33.
Hudson, J. and Teera, J. (2004), “Tax Performance: A Comparative Study”, Journal of International Development, Vol. 16. No. 6. PP: 785-802.
Laffer, A. (1982), “Reinstatement of the Dollar: a Blueprint”, Economic Study, Vol. 2. PP: 158-176.
Laopodis, N. T. (2009), “Fiscal Policy and Stock Market Efficiency: Evidence for the United States”, The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 49. PP: 633-650.
Levine, R. (1991), 'Stock Markets, Growth and Tax Policy”, The Journal of Finance, Vol. 45. PP: 1445- 1465.
Levine, R., and Zervos, S. (1998), “Stock Markets, Bank and Economic Growth”, The American Economic Review, Vol. 88. No. 3. PP: 537-542.
Narayan, P.K. (2005), “The Saving and Investment Nexus for China: Evidence from Cointegration Tests”, Applied Economics, Vol. 37. PP: 1979-1990.
Ozturk- Degiren, F. (2004), Do Budget Deficits Matter: Evidence from Turkey, George Mason University.
Pesaran, M.H., and Shin, Y. (1998), “Generalized Impulse Response Analysis in Linear Multivariate Models”, Economics Letters, Vol. 58. No. 1. PP: 17-29.
Pesaran, M.H., Shin Y., and Smith, R. (2001), “Bound Testing Approaches to the Analysis of Level Relationship”, Journal of Applied Econometrics, Vol. 16. No. 3. PP: 289-326.
Richardson, G., Lanis, R. and Taylor, G. (2015), “ Financial Distress, Outside Directors and Corporate Tax Aggressiveness Spanning the Global Financial Crisis: An Empirical Analysis”, Journal of Banking & Finance, Vol.52. PP: 112- 129.
Ott, M. and Tatom, J. (2006), “Money and Taxes: The Relationship Between Financial Sector Development and Taxation”, NFI Working Paper WP/09. Indiana State University, Scott College of Business. Network Financial Institute.
Taha, R., Colombage, S. R. N., Maslyuk S. and Nanthakumar L. (2013), “Does Financial System Activity Affect Tax Revenue in Malaysia? Bounds Testing and Causality Approach”, Journal of Asian Economics, Vol. 24. PP: 147-157.
Zivot, E., and Andrews, D. (1992), “Further Evidence on the Great Crash, the Oil Price Shock and the Unit Root Hypothesis”, Journal of Business and Economic, Vol. 10. PP: 251-270.