دوره و شماره: دوره 18، شماره 56، پاییز 1392، صفحه 1-227 
5. اثر اعمال مالیات گسل در شرایط دام نقدینگی: رهیافت کینزی جدید

صفحه 123-155

انسیه مصدقی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ محمد واعظ برزانی


7. بررسی اثر سیکل‌های تجاری بر توزیع درآمد در ایران

صفحه 187-203

علیرضا اقبالی؛ علیرضا جرجرزاده؛ معصومه کیانی