نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)

2 استادیار اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)

3 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

آموزش یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده نابرابری درآمدی است. بااین‌حال، تفاوت‌های زیادی در پیشرفت تحصیلی افراد مختلف در جامعه وجود دارد. این مقاله به اندازه‌گیری تحرک مطلق درآمدی در نسل‌های تحصیلی و استمرار نابرابری فرصتی در کل نمونه در اقتصاد ایران می‌پردازد. برای این منظور از داده‌های پیمایشی درآمد- هزینه خانوارهای شهری کل کشور طی دوره‌ی زمانی 1390-1367 استفاده شده است. در این مقاله از رویکرد شبه‌ترکیبی پویای غیرخطی استفاده شده است؛ و پویایی‌های غیرخطی در جامعه‌ی شهری ایران بررسی شده است. ویژگی این روش ردیابی عملکرد هر نسل در طول زمان است. نتایج پژوهش نشان می‌دهند میزان نابرابری فرصتی در بین نسل با تحصیلات بالا کمتر و در بین نسل با تحصیلات پایین بیشتر است. همچنین نابرابری در طی زمان کاهش می‌یابد، ولی سرعت آن بسیار پایین است.

کلیدواژه‌ها