نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

در نظام فعلی سرمایه­داری، پول و بهره جایگاه خاصی را در اقتصاد کلان به خود اختصاص داده­اند و نقش عمده­ای در هدایت سیاست­های پولی و تعیین سطح فعالیت­های اقتصادی ایفا می­نمایند. مکتب کلاسیک نرخ بهره را پدیده­ای واقعی دانسته، اما از نظر کینز، نرخ بهره یک پدیده کاملاً پولی است. سیلویو گسل علت اصلی وجود بهره را ناشی از ماهیت پول رایج می­داند و نظام پول آزاد را مطرح می­کند، که در آن پول بدون بهره نیز در گردش مبادلات قرار می­گیرد. ماهیت پول آزاد به­گونه­ای است که متناسب با مدت زمان احتکار آن نزد افراد، مالیات اخذ شود. هدف این مقاله نشان دادن ناتوانی سیاست پولی (بالا بردن انتظارات تورمی) در رهایی از دام نقدینگی و تأثیر مالیات گسل است. بنابراین، با استفاده از نرم­افزار Mathematica9 و کالیبره کردن الگوی کینزی جدید برای اقتصاد ایران، پویایی­های الگو مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که در شرایط دام نقدینگی، افزایش نرخ تورم هدف تأثیری بر رهایی از دام نقدینگی نخواهد داشت. در نتیجه، اگر نرخ بهره پولی بر اساس قاعده­ای (مالیات گسل) همواره کمتر از نرخ بهره اسمی نگهداشته شود، اقتصاد هرگز در تعادل کران پایین (دام نقدینگی) قرار نخواهد گرفت. 

کلیدواژه‌ها