بررسی اثر سیکل‌های تجاری بر توزیع درآمد در ایران

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

3 کارشناس ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی

چکیده

توزیع درآمد همواره مورد توجه سیاستگذاران و دولت‌ها بوده است تا با توجه به عوامل تأثیرگذار بر آن به کنترل نابرابری در جامعه  پرداخته شود. از میان عوامل مؤثر بر توزیع درآمد می‌توان به سیکل‌های تجاری اشاره کرد. شواهد تجربی در کشور های مختلف نشان می‌دهد که سیکل‌های تجاری اثرات قابل توجهی را بر توزیع درآمد در آن کشورها ایجاد می‌کند. این تحقیق به مطالعه تأثیر سیکل‌های تجاری بر نابرابری درآمد در ایران طی سال‌های 1351 الی 1389 با بهره‌گیری از روش خود توضیح برداری با وقفه‌های گسترده (ARDL) می‌پردازد. ضریب جینی بعنوان شاخص نابرابری و فیلتر هادریک- پرسکات برای محاسبه سیکل‌های تجاری استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که سیکل‌های تجاری بر نابرابری تأثیر منفی دارد که براساس آن در دوران رکود نابرابری زیاد و در دوران رونق نابرابری کم می‌شود. همچنین افزایش حداقل دستمزدها باعث کاهش نابرابری گردیده و درآمدهای نفت نابرابری را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها