دوره و شماره: دوره 18، شماره 57، زمستان 1392 
4. سنجش خطاهای آماری و سرعت همگرایی ماتریس ضرایب داده – ستانده و ماتریس مبادلات واسطه ای بین بخشی دربهنگام سازی جدول داده- ستانده

صفحه 69-84

سونیا سبزعلی زادهنرور؛ محمد جلوداری ممقانی؛ علی اصغر بانویی؛ افسانه شرکت؛ اشکان مختاری اصل شوطی


6. قدرت چانه‌زنی درون خانواده زنان و باروری در ایران

صفحه 97-124

غلامرضا کشاورز حداد؛ محبوبه کبیری رنانی