نویسندگان

1 دانشیاردانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مقاله تحلیل تقاضا برای فرزند در میان خانوارهای مناطق شهری ایران در قالب یک فرایند تصمیم‌گیری چانه‌زنی درون خانوار است. با بکارگیری اطلاعات طرح آماری درآمد و مخارج خانوارهای مناطق شهری ایران در سال 1387، مدلهای رگرسیونی با متغیر وابسته شمارش‌پذیر با ویژگی فراپراکندگی و فروپراکندگی رگرسیون پواسن برآورد می‌گردد. یافته‌ها اهمیت عوامل محیطی تأثیرگذار بر تصمیم‌گیری خانوار را در شکل‌گیری تقاضا برای فرزند تأیید می‌کنند. مادرانی که هزینه فرصت آنها در نگهداری از فرزندان بالاتر است، بطور مشخص مادران با سطح تحصیلات دانشگاهی، تمایل به داشتن تعداد کمتری از فرزندان بوده و آنها کیفیت فرزندان را با کمیت آنها جایگزین می‌کنند. با افزایش قدرت چانه‌زنی مادران تمایل به آوردن تعداد بیشتر فرزندان کاهش می‌یابد. با این حال پدران دارای درآمد غیردستمزدی بالاتر داشتن تعداد بالاتر فرزندان را ترجیح می‌دهند. آزمونهای تشخیص، دقت و مناسب بودن روش برآورد پواسن تعمیم‌یافته را در مقابل گزینه‌های دیگر مثل دو نقطه‌ای منفی، پواسن ساده تأیید می‌کند. برای آزمون فرضیه برونزایی متغیرهای توضیحی بار دیگر ضرایب مدل رگرسیونی پیشنهاد برآورد گردید، یافته‌ها نشان دادند که تمام متغیرهای توضیحی برونزا هستند. برای بررسی استحکام نتایج بدست آمده، مدلهای رگرسیونی، با محدود ساختن نمونه در دست مطالعه به بازه سنی مختلف مادران برازش گردید. یافته‌ها تغییر ملموسی را از خود نشان ندادند.

کلیدواژه‌ها