دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، زمستان 1381 

مقاله پژوهشی

1. نوسانات صادرات نفتی و رشد اقتصادی

صفحه 1-32

حمید ابریشمی؛ رضا محسنی