1. بررسی مالیات بر شرکت ها در ایران براساس الگوی مالیات های اسلامی

محمد حسین حمزه پور؛ سید کاظم صدر؛ محمد علی کفائی

دوره 4، شماره 10 ، بهار 1381، صفحه 13-39

چکیده
  در این مقاله، نخست الگویی براساس مالیات های اسلامی در صدر اسلام استخراج می شود، سپس، تطابق و سازگاری نظام سابق مالیات بر شرکت ها با آن مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج به دست آمده از تحلیل های مختلف از جمله کشش های مالیاتی و تحلیل واریانس نشان می دهد که نظام سابق مالیات بر شرکت ها با الگوی یاد شده تطابق ندارد. این نتایج، بر اساس یک جامعه ...  بیشتر

2. رابطه سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در ایران

کامبیز هژبر کیانی؛ مریم خدامردی

دوره 4، شماره 10 ، بهار 1381، صفحه 41-65

چکیده
  سرمایه گذاری از مباحث مهم در توسعه اقتصادی و مورد توجه خاص اقتصاددانان است. در ادبیات اقتصادی، گسترش سرمایه گذاری های دولتی احتمالا باعث کاهش فرصت های سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود. به عبارت دیگر، سرمایه گذاری های بخش دولتی جانشین سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود.از طرف دیگر، از آن جا که سرمایه گذاری دولت در کشورهای در حال توسعه یک ابزار ...  بیشتر

3. سنجش توسعه یافتگی کشورها

فرخ مسجدی

دوره 4، شماره 10 ، بهار 1381، صفحه 67-103

چکیده
  مقایسه و سنجش سطح توسعه یافتگی کشورها از مباحث مهمی است که مورد توجه مدیران و کارشناسان اقتصادی کشورهای مختلف، سازمان های بین المللی و اندیشمندان توسعه اقتصادی قرار گرفته است. شاخص توسعه انسانی نیز، به گسترش آن رونق بیشتری داده، امکان تهیه و استفاده از شاخص واحد برای توضیح پدیده چند بعدی و گسترده توسعه را عملا نشان داده است.امروزه ...  بیشتر

4. آزمون ناخطی معین برای قیمت های آتی نفت

حمید ابریشمی؛ علی معینی؛ مهدی احراری

دوره 4، شماره 10 ، بهار 1381، صفحه 105-123

چکیده
  یکی از مسائل مهم و راهبردی در مباحث اقتصادی امروز، دقت، صحت و کارایی مدل های پیش بینی سری های زمانی است. به همین دلیل در سال های اخیر توجه اقتصاددان ها به مدل های ناخطی معطوف شده است. زیرا، پدیده های متعددی نظیر آشوب در مدل های ناخطی قابل بررسی است. در این مقاله، به بررسی وجود آشوب در سری زمانی قیمت های آتی نفت (96-1999) می پردازیم. به این منظور ...  بیشتر

5. برآوردی از اقتصاد سیاه در ایران با استفاده از منطق فازی

اکبر احمدی

دوره 4، شماره 10 ، بهار 1381، صفحه 125-146

چکیده
  مدل سازی بهینه روابط اقتصادی و پدیده های اجتماعی که داده ها و اطلاعات آنها با ابهام و نا اطمینانی همراه است مورد توجه بسیاری از اقتصاد دانان بوده است. رویکردهای بسیاری از جمله رویکردهای ناپارامتری برای غلبه بر مشکل ابهام و نااطمینانی در داده ها و اندازه گیری متغیرهای غیرقابل مشاهده به کار گرفته شده اند. از سوی دیگر، با معرفی نظریه ...  بیشتر

6. بررسی مزیت نسبی صنعت سیمان: مطالعه موردی استان اصفهان

صادق بختیاری؛ حسین علی فرهمند

دوره 4، شماره 10 ، بهار 1381، صفحه 147-181

چکیده
  از آن جا که هدف علم اقتصاد، تخصیص بهینه منابع کمیاب بین اهداف مختلف اقتصادی است و هم چنین، با توجه به مشکلات اقتصادی کشورهای در حال توسعه در زمینه صادرات و کمبود منابع ارزی، تخصیص بهینه منابع داخلی کشور بیش از پیش ضرورت می یابد. یکی از راه های دستیابی به این هدف، محاسبه مزیت نسبی کالاهای صادراتی است. نظریه مزیت نسبی، زیربنای برقراری ...  بیشتر