دوره و شماره: دوره 6، شماره 19، تابستان 1383 
6. تخمین تابع تولید شرکت لوله سازی اهواز

صفحه 117-141

منصور زراء نژاد؛ مهران لرکی بختیاری نژاد