مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر تکانه های نرخ ارز رسمی بر اضافه قیمت بازار سیاه ارز در ایران : یک الگوی دو مرحله ای

کریم اسلاملوییان

دوره 6، شماره 19 ، تیر 1383، صفحه 1-29

چکیده
  این مقاله با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) برای تحلیل هم تجمعی به بررسی تاثیر تکانه های پیش بیتی شده و نشده در نرخ ارز رسمی بر اضافه قیمت نرخ ارز بازار سیاه در ایران در دوره 1358:4 – 1380:1 می پردازد. به این منظور یک الگوی دو مرحله ای برای بررسی رفتار اضافه قیمت بازار سیاه ارز ساخته می شود. در مرحله اول، یک معادله پیش بینی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه)

احمد مجتهد؛ سعید جوادی پور

دوره 6، شماره 19 ، تیر 1383، صفحه 31-54

چکیده
  در این مقاله، ضمن مروری بر ادبیات بهداشت و رشد اقتصادی، با معرفی مفهوم جدید سرمایه بهداشتی و استفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده های آماری 33 کشور در حال توسعه، اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی با استفاده از رهیافت مطالعات بین کشوری تحلیل می شود. نتایج نشان می دهد که علاوه بر سرمایه های فیزیکی و انسانی، سرمایه بهداشتی – که با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و رشد اقتصادی ایران

اسفندیار جهانگرد؛ سعید مشیری

دوره 6، شماره 19 ، تیر 1383، صفحه 55-78

چکیده
  بیشتر مطالعات در زمینه تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته حاکی از اثر مثبت و معنی دار این فن آوری بر بهره وری و رشد اقتصادی در دهه 1990 است. برخی مطالعات چنین رابطه مثبتی را در کشورهای در حال توسعه نیز تایید می کنند، اما هنوز زمینه بررسی به خصوص در کشورهای در حال توسعه با توجه به ویژگی های نامتوازن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برآورد تابع سرمایه گذاری q توبین با تاکید بر نقش مالیات بر شرکت ها در ایران

محمد علی فلاحی؛ علی چشمی

دوره 6، شماره 19 ، تیر 1383، صفحه 79-95

چکیده
  در علم اقتصاد نظریات بسیاری پیرامون رفتار سرمایه گذاری شرکت ها در سطوح خرد و کلان اقتصادی مطرح شده است. الگوی q توبین یکی از مهمترین نظریه های نئوکلاسیکی سرمایه گذاری است که درمطالعات بیشماری مورد استفاده قرار گرفته است. در مقاله حاضر سعی شده تا با استفاده از این نظریه و با داده های تلفیقی سری زمانی و مقطعی برخی از عوامل موثر بر سرمایه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عوامل موثر بر بازپرداخت اعتبارات کشاورزی (مطالعه موردی استان فارس)

مهرداد باقری؛ بهاءالدین نجفی

دوره 6، شماره 19 ، تیر 1383، صفحه 97-115

چکیده
  هدف ازانجام این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر بازپرداخت اعتبارات کشاورزی در استان فارس است. آمار و اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از بانک کشاورزی و تکمیل 163 پرسشنامه از زارعین در استان فارس جمع آوری شد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش با تفکیک کشاورزان به دو گروه بازپرداخت کننده و قصورکننده،از تابع تجزیه و تحلیل تشخیصی با متغیر وابسته نرخ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تخمین تابع تولید شرکت لوله سازی اهواز

منصور زراء نژاد؛ مهران لرکی بختیاری نژاد

دوره 6، شماره 19 ، تیر 1383، صفحه 117-141

چکیده
  با توجه به اهمیت ساخت و تولید لوله برای انتقال گاز، نفت و فرآورده های نفتی در صنعت نفت، تخمین تابع تولید لوله سازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دراین راستا، شرکت لوله سازی اهواز که عمده ترین تولید کننده لوله در ایران است، به عنوان موضوع پژوهش انتخاب و تابع تولید آن طی دوره 1358-1381 تخمین زده شد. برای این کار ابتدا، متغیرهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی قابلیت های اشتغال زایی بخش صنعت ایران

بیژن صفوی

دوره 6، شماره 19 ، تیر 1383، صفحه 143-167

چکیده
  در این مقاله، به بررسی توان نفر – شغل ایجاد شده صنعت و پتانسیل اشتغال زایی غیرمستقیم هر یک از زیر بخش های صنعتی کشور مطابق طبقه بندی ISIC پرداخته می شود. به منظور تعیین توان اشتغال زایی و کاهش نرخ بیکاری، برآوردی از تقاضای کار در بخش ها صورت می پذیرد. این هدف، با استفاده از برآورد تابع تقاضای نیروی کار و ماتریس رشد تقاضای کار به روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تورم و پس انداز خانوارهای روستایی (مطالعه موردی استان فارس)

زورار پرمه؛ محمد قربانی

دوره 6، شماره 19 ، تیر 1383، صفحه 169-187

چکیده
  از آنجا که تورم یکی از عوامل تاثیرگذار بر پس انداز خانوارها است، بنابراین در این مقاله، با استفاده از سیستم مخارج خطی به برآورد کشش های قیمتی خودی و متقاطع کالاهای 16 گانه و کشش پس انداز نسبت به قیمت و درآمد پرداخته شده است. نتایج گویای آن است که میل نهایی به مصرف کل 0.72 و میل نهایی به مصرف نوشابه ها و غذاهای آماده و دخانیات 0.098 و پس از آن ...  بیشتر