نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌های اقتصادی، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب

چکیده

با توجه به اهمیت ساخت و تولید لوله برای انتقال گاز، نفت و فرآورده های نفتی در صنعت نفت، تخمین تابع تولید لوله سازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دراین راستا، شرکت لوله سازی اهواز که عمده ترین تولید کننده لوله در ایران است، به عنوان موضوع پژوهش انتخاب و تابع تولید آن طی دوره 1358-1381 تخمین زده شد. برای این کار ابتدا، متغیرهای مورد مطالعه از نظر پایایی با آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته مورد آزمون قرار گرفتند. سپس، با استفاده از روش های همجمعی انگل – گرنجر و یوهانسن الگوی تصحیح خطا برآورد شد. نتایج حاصل نشان داد که در طول دوره مورد بررسی شکل تابع به صورت کاب – داگلاس است. سرعت تعدیل الگو 0.96 است. کشش نیروی کار 0.58 و کشش سرمایه 0.53 است. نتیجه آزمون والد نشان داد که بازده نسبت به مقیاس در لوله سازی اهواز فزاینده و برابر با 1.11است.

کلیدواژه‌ها