مقاله پژوهشی
محاسبه کارایی نظام بانکی در ایران با استفاده از روش تحلیل فرا گیر داده ها (DEA)

ابراهیم هادیان؛ آنیتا عظیمی حسینی

دوره 6، شماره 20 ، مهر 1383، صفحه 1-25

چکیده
  هدف اصلی این مقاله محاسبه کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی بانک ها در اقتصاد ایران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها است. در این مطالعه، وضعیت کارایی 10 بانک کشور برای دوره زمانی 1376-1378 مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج به دست آمده نشان می دهد که در 3 سال مذکور با فرض وجود بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، سه بانک ملی، کشاورزی و صنعت و معدن از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی کمی تعاملات بخش های اصلی اقتصاد کشور در قالب تحلیل مسیر ساختاری

علی اصغر بانوئی؛ محمد جلوداری ممقانی؛ یعقوب اندایش؛ حسن علیزاده؛ مینا محمودی

دوره 6، شماره 20 ، مهر 1383، صفحه 27-53

چکیده
  در این مقاله، وابستگی های متقابل سه بخش اصلی اقتصاد کشور یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات را در دو رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی؛ رویکرد ماتریس ضرایب فزاینده متعارف و رویکرد ضرایب فزاینده تجزیه شده در قالب تحلیل مسیر ساختاری مطالعه و محاسبه می کنیم. رویکرد اول، تاثیر توسعه و گسترش یک حساب بر حساب دیگر را به طور همه جانبه به دست می دهد. اما ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
برآورد میزان تجارت درون صنعت متقابل ایران

حسن کلباسی؛ غلامعلی رئیسی اردلی؛ مهدی رئیسی

دوره 6، شماره 20 ، مهر 1383، صفحه 55-79

چکیده
  در این مطالعه، میزان تجارت درون صنعت متقابل ایران با استفاده از شاخص گروبل و لوید، طی دوره زمانی 1994-1998 بر اساس کدهای 5 رقمی استاندارد تجارت بین الملل و دوره زمانی 1997-2001 بر پایه طبقه بندی 6 رقمی کدهای تعرفه ای در سطح کشور و گروه های کالایی، محاسبه و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که شاخص تجارت درون صنعت متقابل ایران و سایر کشورهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بازشناسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در اقتصاد ایران و 46 کشور جهان در چارچوب یک الگوی تلفیقی

پرویز داودی؛ اکبر شاهمرادی

دوره 6، شماره 20 ، مهر 1383، صفحه 81-113

چکیده
  این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در 47 کشور جهان طی دوره 1990-2002 می‌پردازد. تحلیل مذکور در چارچوب یک الگوی ”اثر ثابت“  انجام شده است تا تفاوت‌های خاص هر یک از کشورها تفکیک شود. الگوی برآورد شده که به صورت ”فرم تبدیلی“ است، از یک سیستم معادلات همزمان استخراج شده است. پیش از برآورد الگو، مقوله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی همگرایی تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران (1362-1380)

حسن کارنامه حقیقی؛ نعمت الله اکبری

دوره 6، شماره 20 ، مهر 1383، صفحه 115-134

چکیده
  دراین مقاله بر اساس مدل رشد تعمیم یافته سولو ـ سوان و با استفاده از تکنیک داده های گروهی همگرایی تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی در مناطق مختلف کشور طی سال های 1362-1380 مورد بررسی قرار می گیرد. تعیین سرعت و میزان همگرایی تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی به صورت مشروط و مطلق و همچنین، تعیین سرعت و نوع همگرایی بر حسب گروه های آزمایشی از جمله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثرات کاهش یارانه موادغذایی بر مصرف کنندگان در ایران

زکریا فرج‌زاده؛ بهاءالدین نجفی

دوره 6، شماره 20 ، مهر 1383، صفحه 135-156

چکیده
  پرداخت یارانه از جمله راه های انتقال درآمد است که به طور عمده به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد صورت می گیرد. امروزه بنا به دلایل محدودیت بودجه و منابع کمیاب در کشورهای درحال توسعه وعدم تامین نیازهای اساسی گروه های فقیر، هدفمندسازی پرداخت یارانه به گروه های هدف، مورد توجه واقع شده است. بر این اساس، در این مطالعه دو ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی انتقادی کاربرد سیستم تقاضای تقریباً ایده ال (AIDS) در تحلیل رفتار مصرفی: مطالعه موردی خانوارهای شهری و روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد

علی حسین صمدی

دوره 6، شماره 20 ، مهر 1383، صفحه 157-187

چکیده
  هدف اصلی این مقاله ارزیابی انتقادی از نحوه استفاده از الگوی سیستم تقاضای تقریباً ایده ال (AIDS) درتجزیه و تحلیل رفتار مصرفی خانوارهای شهری و روستایی است. برتری نسبی این الگو در تجزیه و تحلیل رفتارهای مصرفی نمایان است. اما، یافته های نظری این پژوهش حکایت از این دارد که کلیه مطالعات انجام یافته در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی AIDSرا می ...  بیشتر