دوره و شماره: دوره 6، شماره 20، پاییز 1383 
2. بررسی کمی تعاملات بخش های اصلی اقتصاد کشور در قالب تحلیل مسیر ساختاری

صفحه 27-53

علی اصغر بانوئی؛ محمد جلوداری ممقانی؛ یعقوب اندایش؛ حسن علیزاده؛ مینا محمودی


3. برآورد میزان تجارت درون صنعت متقابل ایران

صفحه 55-79

حسن کلباسی؛ غلامعلی رئیسی اردلی؛ مهدی رئیسی