اقتصادکلان
تأثیر بحران بانکی بر توزیع درآمد طبقات مختلف درآمدی

زهرا شیخعلی زاده؛ جعفر حقیقت؛ زهرا کریمی تکانلو؛ سید صالح اکبر موسوی

دوره 28، شماره 97 ، دی 1402، ، صفحه 278-239

https://doi.org/10.22054/ijer.2024.76110.1223

چکیده
  هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر بحران‌های بانکی بر توزیع درآمد طبقات مختلف درآمدی طی دوره زمانی 2020-1990 برای 60 کشور منتخب جهان است. بدین منظور، 6 مدل با متغیرهای وابسته مختلف که صدک‌های درآمدی مربوط به طبقات ثروتمند، متوسط و فقیر را نشان می­دادند، با استفاده از مدل­سازی پانل GMM تخمین زده شد. نتایج نشان داد که با وقوع بحران بانکی سهم درآمد ...  بیشتر

ارزیابی عوامل موثر بر نابرابری درآمدی در جامعه

یگانه موسوی جهرمی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ عالمه موسی پور احمدی

دوره 19، شماره 61 ، بهمن 1393، ، صفحه 117-147

چکیده
  در تحقیق حاضر ارزیابیتاثیرعوامل اقتصادی مختلف بر نابرابری  درآمد در ایران، در طی دوره زمانی 1363– 1390 مد نظر بوده است. برای تحقق این هدف از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده (ARDL) استفاده شده است. یافته­های تحقیق دلالت بر آن دارد کهرشد اقتصادی و  تورمتاثیر منفی، و متغیرهایدرآمد حاصل از  مالیات بر درآمد،  درآمدهای حاصل ...  بیشتر

بررسی اثر سیکل‌های تجاری بر توزیع درآمد در ایران

علیرضا اقبالی؛ علیرضا جرجرزاده؛ معصومه کیانی

دوره 18، شماره 56 ، مهر 1392، ، صفحه 187-203

چکیده
  توزیع درآمد همواره مورد توجه سیاستگذاران و دولت‌ها بوده است تا با توجه به عوامل تأثیرگذار بر آن به کنترل نابرابری در جامعه  پرداخته شود. از میان عوامل مؤثر بر توزیع درآمد می‌توان به سیکل‌های تجاری اشاره کرد. شواهد تجربی در کشور های مختلف نشان می‌دهد که سیکل‌های تجاری اثرات قابل توجهی را بر توزیع درآمد در آن کشورها ایجاد می‌کند. ...  بیشتر

بررسی اثرات شوک‌های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران

محمد نوفرستی؛ فردین محمدی

دوره 13، شماره 38 ، فروردین 1388، ، صفحه 31-52

چکیده
  با تشخیص شوک‌های کلان مؤثر بر نابرابری توزیع درآمد و شناسایی چگونگی انتشار آن در اقتصاد کشور، دولت قادر خواهد بود سیاست‌هایی را در جهت کنترل پیامدهای نامطلوب این شوک‌ها بر توزیع درآمد به کار گیرد. در‌این پژوهش، می‌خواهیم مشخص‌کنیم که شوک‌های ناشی از متغیرهای کلان و شوک‌های سیاستگذاری تا چه اندازه و در طول چندسال به ایجاد نابرابری ...  بیشتر

اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در ایران

ابراهیم گرجی؛ محمد برهانی پور

دوره 10، شماره 34 ، فروردین 1387، ، صفحه 99-124

چکیده
  اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مسائل در بین موافقان و مخالفان جهانی شدن مطرح بوده و پژوهش های بسیار زیادی در سطح جهان نیز اثرات جهانی شدن بر توزیع درآمد را مورد بررسی قرار داده اند. بنابراین، نظر به اهمیت این مسأله، در این پژوهش سعی کرده ایم تا اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در ایران را مورد بررسی قرار دهیم. ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر بر پس انداز بخش خصوصی در ایران طی دوره 1347 1380

جاوید بهرامی؛ پروانه اصلانی

دوره 7، شماره 23 ، تیر 1384، ، صفحه 119-145

چکیده
  یکی از ویژگیهای اساسی حرکت به سوی توسعه اقتصادی، جذب منابع پس اندازی موجود در اقتصاد ملی به سوی مصارف سرمایه گذاری است و بررسی وضعیت سرمایه گذاری و ماهیت آن در هر کشور بیش از هر چیز در گرو وضعیت منابع پس اندازی آن کشور است. در این پژوهش عوامل تجربی تعیین کننده پس انداز بخش خصوصی در اقتصاد ایران را طی دوره 1347-1380 آزمون خواهیم کرد. بدین منظور، ...  بیشتر

بررسی توزیع درآمد بازنشستگان

مهنوش عبداله میلانی

دوره 2، شماره 7 ، بهمن 1379، ، صفحه 79-100

چکیده
  یکی از مهم ترین اهداف برقراری نظام های تامین اجتماعی، پرداختن به مسئله توزیع درآمد و کاهش فقر در میان افراد جامعه است که همراه با سایر سیاست های مورد نظر دولت برای بهبود وضعیت توزیع در جامعه مورد استفاده قرار می گیرد. در میان راهبردهای متفاوتی که برای تامین اجتماعی وجود دارد، بیمه های اجتماعی از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار بوده و ...  بیشتر