دوره و شماره: دوره 10، شماره 34، بهار 1387 
3. بررسی منحنی کوزنتس زیست محیطی در خاورمیانه

صفحه 57-71

محمد حسین پورکاظمی؛ ایلناز ابراهیمی


7. بررسی قدرت بازاری در بازار واردات شکر ایران

صفحه 145-160

سیدصفدر حسینی؛ حبیب شهبازی؛ اکرم عباسی‌فر