دوره و شماره: دوره 11، شماره 35، تابستان 1387 
4. تجزیه شدت انرژی در صنایع ایران

صفحه 79-110

علی مراد شریفی؛ مهدی صادقی؛ مهدی نفر؛ زهرا دهقان شبانی


7. بررسی اثر عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

صفحه 159-176

مهدی مرادپور اولادی؛ محسن ابراهیمی؛ وحید عباسیون