نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 استادیار اقتصاد دانشگاه امام صادق

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

مسأله بهبود کارایی انرژی به ویژه با توجه به افزایش قیمت انرژی در سال­های اخیرمورد توجه پژوهشگران قرارگرفته ­است؛ به‌گونه­ای که پژوهشگران برای درک بهتر از شدت انرژی، روش­های گوناگونی برای تفکیک شدت انرژی ارائه کرده تا عوامل مؤثر بر میزان شدت انرژی را بررسی نمایند. در این پژوهش به تجزیه شدت انرژی (به دو اثر ساختاری و شدتی) در صنایع نه گانه ایران با استفاده از شاخص ایده­آل فیشر و تکنیک ضرب‌پذیری با رویکرد داده­های سری زمانی می­پردازیم. تجزیه شدت انرژی را براساس داده­های سری زمانی در سال­های 1374 تا 1383  انجام داده‌ایم.نتایج تجزیه نشان می­دهد که  در بیشتر صنایع نه گانه، اثر ساختاری سهم اندکی در تغییرات اثر کل شدت انرژی داشته و اثر شدتی سهم بیشتر در تغییرات اثر کل داشته است. در بیشتر صنایع در سال­های مختلف اثر شدتی در جهت کاهش شدت انرژی حرکت کرده و اثر ساختاری سهم ضعیفی در کاهش شدت انرژی داشته است. 

کلیدواژه‌ها