نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده اقنصاد علامه طباطبایی

2 دانشجوی دوره دکتری علوم اقتصادی گرایش اقتصاد سنجی و مالیه بین‌الملل، دانشگاه پیام نور

چکیده

باتوجه به جایگاه و ویژگی بازار نفت در دنیا و اثر سرریز آن روی تلاطم سایر بازارها، این مطالعه اثر  تلاطم بازار نفت را روی بازارهای طلا و ارز بررسی می‌نماید. در این مقاله با استفاده از آمار هفتگی دوره 1995 تا 2012 در چارچوب یک الگویVAR-ABEKK-in-mean[1] ارتباط تلاطم بازدهی سه بازار ارز (ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو)، طلا و نفت موردبرآوردقرار می‌گیرد.نتایج مطالعه نشان می‌دهد که رابطه بین بازارهای مذکور  و قدرت انتقال ریسک بین آنها بهشدت تحت تأثیر اخبار و پایداری تلاطم در یک بازار (به ویژه بازار نفت)می‌باشد. پایداری روند افزایش قیمت نفت در دهه اخیر،‌ باعث بهوجود آمدن ارتباط مهمی بین بازدهی و تقویت انتقال تلاطم بین سه بازار فوق‌الذکر  شده است. همچنین وجود نامتقارنی خبر بد و خوب در بازارها، دلالت بر این دارد که پذیرش نامتقارن خبر خوب و بد در بازار نفت می‌تواند در تقویت و اندازه سرریز ریسک بین بازارهامهم و مؤثر باشد.[1]. Vector Autoregressive Multivariate Asymmetric  GARCH in Mean

کلیدواژه‌ها