نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

بهبود کیفیت نهادها در کنار توسعه زیرساخت­های توسعه اقتصادی کشور، می‌تواند ترکیبی بهینه برای کاهش درجه موافق چرخه‌ای بودن سیاست اقتصادی در کشورهای درحال توسعه فراهم آورد. هدف این پژوهش تحلیل اثر حکمرانی خوب و چرخه‌های سیاسی بر تغییرات نقدینگی و کسری بودجه در ایران طی دوره زمانی 1397- 1357 است. روش پژوهش تحلیلی-توصیفی با استفاده از روش­ اقتصادسنجی GMM است. داده­ها نیز از سایت­های بانک مرکزی و بانک جهانی برای اقتصاد ایران اخذ شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد اثر متغیر حکمرانی خوب بر متغیر تغییرات نقدینگی و کسری بودجه منفی و معنادار است. همچنین نتایج نشان می­دهد اثرات ضربی (تعاملی) شاخص حکمرانی خوب و متغیرهای مجازی انتخابات بر متغیرهای وابسته تغییرات نقدینگی و کسری بودجه منفی و معنادار است. این نتایج نشان می­دهد با یک حکمرانی خوب می‌توان تغییرات کسری بودجه و نقدینگی ناشی از چرخه­های سیاسی را در اقتصاد ایران کنترل کرد؛ بنابراین، پیشنهاد به تقویت شاخص­های حکمرانی خوب در جهت کنترل چرخه­های تجاری می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

اقبالی، علیرضا، جرجرزاده، علیرضا، غبیشاوی، عبدالخالق، عبدالهی، فرشته. (1396). برآورد سیکل‌های تجاری- سیاسی (مورد مطالعه کشور ایران طی سال‌های 95-1357). سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی، 5(2)، 129-146.‎
پورکاظمی محمد حسین، درویشی باقر، شهیکی‌تاش، محمدنبی. (1386). بررسی چرخه‎‌های سیاسی کسب  وکار (مطالعه موردی کشور ایران). بررسی‌های اقتصادی، 4(4).41-25
پورکاظمی، محمدحسین، درویشی، باقر، شهیکی‌تاش، محمدنبی. (1386). سیکل‌های تجاری سیاسی (مطالعه ی موردی کشور ایران). اقتصاد مقداری،  4، (پ 15)، 29-12.
حاتمی، عباس. (1389). سیکل های تجاری سیاسی:استدلال هایی سیاسی برای بی ثباتی‌های اقتصادی. پژوهش سیاست نظری، 7، 174-143.
رفیعی دارانی، هادی، شاهنوشی، ناصر. (1393). تاثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر توسعه انسانی با به‌کارگیری رگرسیون موزون جغرافیایی. پژوهش‌های اقتصادی ایران، (58)19، 181-153.
شاه‌آبادی، ابوالفضل، نظیری، محمدکاظم، نیلفروشان، نیما. (1391). تاثیر چرخه‌های انتخاباتی بر رشد هزینه‌های عمومی کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه‌یافته (1994-2010). تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 9، 115-93.
شاه‌آبادی ابوالفضل، نیلفروشان، نیما، خالقی، مریم. (1394). تاثیر چرخه‌های سیاسی بر نرخ رشد بیکاری کشورهای منتخب توسعه‌یافته و در حال توسعه. برنامه‌ریزی و بودجه، ۲۰ (۴)، ۳-۳۰.
شهبازی، عزیزاله، گلشنی، علیرضا. (1395). سیکل تجاری-سیاسی: مورد مطالعه دولت های سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد. رهیافت انقلاب اسلامی؛ 10(35)، 112-87.
صادقی، عبدالرسول، طیبی، سیدکمیل. (1397). اثرات تحریم‌های بین‌المللی و سایر عوامل تاثیرگذار بر نرخ تورم در ایران (1360-1393). پژوهش‌های اقتصادی ایران، 23 (74)، 57-33.
طاهرپور، جواد، سالم، علی‌اصغر، همت، رضا. (1399). بررسی سیکل‌های سیاسی بودجه‌های عمرانی در اقتصاد ایران. بررسی مسائل اقتصاد ایران، (1)7، 190-165.
گرجی، ابراهیم، اقبالی، علیرضا. (1392). سیکل‌های تجاری، اصول و مبانی و روش‌های تخمین. تهران: انتشارات سورنا.
مزینی، امیرحسین. (1385). بررسی پدیده چرخه‌های انتخاباتی در اقتصاد ایران (مطالعه موردی نرخ ارز). پژوهشنامه بازرگانی، (39)10، 236-215
مهرگان، نادر، عزتی، مرتضی. (1385). تاثیر متغیرهای اقتصادی بر مشارکت مردم در انتخابات ایران، پژوهش‌های اقتصادی، 6(1)، 63-51.
Alesina, A. (1987). Macroeconomic policy in a two-party system as a repeated game. Quarterly Journal of Economics, 102, 51-678.
Baltagi, B. (2005). Econometric analysis of panel data. England, Wiley Publisher, Third Edition.
Barberia, L. G., & Avelino, G. (2011). Do political budget cycles differ in Latin American democracies?. Economía, 11(2), 101-134.
Barişik, S., & Baris, A. (2017). Impact of governance on budget deficit in developing countries. Theoretical & Applied Economics, 24(2),111-130.
Barro, R. J., & Lee, J. W. (1996). International measures of schooling years and schooling quality. The American Economic Review, 86(2), 218-223.
Besley, T. (2006). Principled agents? The political economy of good governance. Princeton: Princeton University Press.
Bostashvili, D., & Ujhelyi, G. (2019). Political budget cycles and the civil service: Evidence from highway spending in US states, Journal of Public Economics, 175, 17–28.
Cao, X., Kostka, G., & Xu, X. (2019). Environmental political business cycles: the case of PM 2.5 air pollution in Chinese prefectures, Environmental Science and Policy, 93, 92–100.
Castro, V., & Martins, R. (2018). Politically driven cycles in fiscal policy: In depth analysis of the functional components of government expenditures, European Journal of Political Economy, 55, 44-64.
Cioffi, M., Messina, G., & Tommasino, P. (2012). Parties, institutions and political budget cycles at the municipal level. Bank of Italy Temi di Discussione (Working Paper) No, 885.
De Haan, J., & Klomp, J. (2013). Conditional political budget cycles: a review of recent evidence. Public Choice, 157(3-4), 387-410.
Doytch, N. (2021). Do FDI inflows to Eastern Europe and Central Asia respond to the business cycle? A sector level analysis. The Journal of Economic Asymmetries, 23, e00194.
Drazen, A. (2000). Political economy in macroeconomics. Princeton University Press Princeton, NJ.
Drazen, A. (2000). The political business cycle after 25 Years, NBER Macroeconomics Annual, 15, 117-75.
Eghbali, A. Jarjarzadeh, A. Ghabishawi, A. & Abdollahi, F. (2017). Estimation of trade-political cycles (studied in Iran during 1978-95). Economic Development Policy, 5(2), 129-146. [In Persian]
Fair, R. (1978). The Effect of Economic Events on Votes for President. Review of Economics and Statistics, 60:159-172.
Farber, D. A. (2017). Public choice theory and legal institutions. The Oxford Handbook of Law and Economics, 1, 181-201.
Frey, B.S. & Schneider, E. (1978). A politico-economics models of United Kingdom. The Economic Journal, 88(350), 243-253.
Gootjes, B., de Haan, J., & Jong-A-Pin, R. (2020). Do fiscal rules constrain political budget cycles?. Public Choice, 188(1), 1-30.
Gorgi, I. & Eghbali, A. (2013). Business cycles, principles and principles of estimation. Tehran. Sorena Publications. [In Persian]
Hatami, Abbas. (2010). Political business cycles: political arguments for economic instability. Bi-Quarterly Journal of Theoretical Policy Research. 7, 174-143. [In Persian]
Hibbs, D. (1977). Political parties and macroeconomic policy. American Political Science Review, 71 , 1467-1487.
Immergut, E. M. (1992). Health Politics-interests and Institutions in Western Europe. Cambridge University Press, Cambridge
Kramer, G. (1971). Short-term fluctuations in U.S. voting behavior, 1896-1964. American Political Science Review, 65, 131-143.
Lächler, U. (1978). The political business cycle: a complementary study. The Review of Economic Studies, 45(2), 369-375.
Lachler, U. (1982). On political business cycle with endogenous election dates. Journal of Public Economics, 17(1), 117-11.
Mandon, P., & Cazals, A. (2019). Political budget cycles: Manipulation by leaders versus manipulation by researchers? Evidence from a meta‐regression analysis. Journal of Economic Surveys, 33(1), 274-308.
Mazini, A.H. (2007). Investigating the phenomenon of electoral cycles in the Iranian economy (Case study of exchange rates). Journal of Commerce, 10(39), 215-236. [In Persian]
Mbaku, J. M. (1997). Institutions and reform in Africa: The public choice perspective. Greenwood Publishing Group.
McRae, D. (1977). A political model of the business cycle. Journal of Political Economy, 85, 239-263.
Mehregan, N. & Ezzati, M. (2007). The impact of economic variables on people's participation in Iranian elections, Quarterly Journal of Economic Research, 6 (1), 63-51. [In Persian]
Minford, P., & Peel, D. (1982). The political theory of the business cycle. European Economic Review, 17(2), 253-270.
Nordhaus, W. (1975). The Political Business Cycle. Review of Economic Studies, 42:169-190.
Nyakiamo, C. A. (2015). The effect of inflation rate on liquidity of manufacturing firms listed in Nairobi Securities Exchange, Doctoral dissertation, University of Nairobi.
Potrafke, N. (2010). The growth of public health expenditures in OECD countries: do government ideology and electoral motives matter? Journal of health economics, 29(6), 797-810.
Pourkazemi, M. H. Darwish, B. & Shahiki Tash, M.N. (2007). Political business cycles (case study of Iran). Journal of Quantitative Economics. 4 (4), 29-12. [In Persian]
Rafie Darani, H. & Shahnoushi, N. (2014). The effect of government size and good governance on human development using balanced geographical regression. Iranian Economic Research. (58)19, 181-153. [In Persian]
Ragot, X. (2005). The real effect of inflation in liquidity constrained models.
Rogoff, K., & A. Sibert. (1988). Elections and macroeconomic policy cycles. Review of Economic Studies, 55, l-16.
Sadeghi, A. & Tayebi, S.K. (2018). The effects of international sanctions and other factors affecting the inflation rate in Iran (1360-1393). Iranian Economic Research, 23 (74), 57-33. [In Persian]
Vortherms, A. (2019). Disaggregating China’s local political budget cycles: ‘‘Righting” the U, World Development 114, 95–109.
Schuknecht, L. (1996). Political business cycle in developing countries, Keklos, 49.
Schultz, K. (1995). The politics of political business cycle, British Journal of Political Science, 25(1), 99-79.
Shahabadi, A. Naziri, M. K. & Nilforoshan, N. (2012). The impact of electoral cycles on the public expenditure growth of selected developing and developed countries (1994-2010). Economic Modelling Research Quarterly, 9, 115-93. [In Persian]
Shahabadi, A. Nilforoshan, N. & Maryam, Kh. (2015). The impact of political cycles on the unemployment growth rate of selected developed and developing countries. Quarterly Journal of Planning and Budgeting. 20 (4), 3-30. [In Persian]
Shahbazi A. & Alireza, G. (2016). Business-political cycle: a case study of the governments of Seyyed Mohammad Khatami and Mahmoud Ahmadinejad, The Approach of Islamic Revolution.10 (35), 87-112. [In Persian]
Shi, M., & Svensson, J. (2006). Political budget cycles: do they differ across countries and why? Journal of Public Economics, 90, 1367–1389.
Sidorkin, O., & Vorobyev, D. (2018). Political cycles and corruption in Russian regions, European Journal of Political Economy, 52, 55-74.
Taherpour, J. Salem, A. & Hemmat, R. (2020). Investigating the political cycles of development budgets in the Iranian economy. Study of Iranian Economic Issues, (1)7, 190-165. [In Persian]
Torkzade M. & khademi Moghadam A. (2009). Survey on relationship between political events and Tehran stock exchange performance, The Review of Financial and Accounting Studies, 14(2), 39-43.
Tufte, E.R. (1975). Determinants of the outcomes of midterm congressional elections. American Political Science Review, 69, 812-826.
Tufte, E.R. (1978). Political Control of the Economy, Princeton, NJ: Princeton University.
Tullock, G. (1959). Some problems of majority voting. Journal of Political Economy, 67(6), 571-579.
Winch, D.M. (1977). Political economy and the economic polity, The Canadian Journal of Economics, 10(4), 40-53.
Zhou, G. (2019). Inflation, liquidity, and long-run growth. Macroeconomic Dynamics, 23(2), 888-906.