نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

2 دانشگاه صنعتی شریف

10.22054/ijer.2021.52169.863

چکیده

سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران از ابتدای دهه 90 با افت شدید و پایداری همراه بوده و سطح سرمایه‌گذاری حقیقی کل در انتهای سال 1397 تقریباً به سطح این متغیر در سال 1381 رسیده است. در این مقاله نشان می‌دهیم که تا ابتدای دهه 90 تغییرات سرمایهگذاری (در ماشین آلات) را میتوان توسط یک مدل رگرسیون (هم در قالب مدل VAR و هم در قالب یک رگرسیون OLS تک معادله‌ای)، مرکب از متغیرهای اقتصاد کلان و همچنین متغیرهای سنجش‌گر بیثباتی در محیط اقتصاد کلان، توضیح داد. اما این مدل قادر نیست افت سرمایهگذاری در دهه 90 را پیشبینی کند و به نظر میرسد عوامل دیگری در کاهش شدید سرمایه‌گذاری در این دوره دارای اهمیت هستند. در ادامه، دو شاخص «تعارضات سیاسی» و «نااطمینانی سیاست‌گذاری اقتصادی» را، که با استفاده از روش تحلیل متن و با بررسی مطبوعات و رسانههای دیجیتال از سال 1381 تا 1397 ساختهایم، معرفی میکنیم. روند تغییرات این دو شاخص حاکی از درجه بالایی از نااطمینانی‌ در دهه اخیر است. سپس نشان میدهیم که شاخص «تعارضات سیاسی» می‌تواند افت سرمایه‌گذاری در دهه 90 را توضیح دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات